Prejsť na obsah

Uznesenia: 268 - 316

XI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 23.04.2012

UZNESENIE: 315

Názov:
Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná pre MECOM, spol. s r.o. Košice

Ostatné

268. RTF 10,47 KB Zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice
269. RTF 8,38 KB Pravidlá prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch
270. RTF 8,56 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľností – budovy OC III na Hemerkovej 39, vrátane pozemku formou dobrovoľnej dražby
271. RTF 7,82 KB Personálne zmeny vo funkcii námestníka primátora
272. RTF 28,23 KB Zmena poverenia na výkon oprávnení Mesta Košice ako spoločníka alebo akcionára v obch. spoločnostiach a zmena zastúpenia v záuj. združení práv. osôb
273. RTF 7,97 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od X. rokovania MZ
274. RTF 15,01 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
275. RTF 9,44 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na X. rokovaní MZ dňa 21. 2. 2012
276. RTF 7,98 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
277. RTF 32,53 KB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2011
278. RTF 22,78 KB Rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
279. RTF 9,89 KB Zmena štatutárneho orgánu – konateľa v obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
280. RTF 11,92 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Informatizácia spoločnosti, prior. os 2, opatr. 2.1, kód výzvy OPIS-2012/2.1/06-DP projekt na digitalizáciu AMK
281. RTF 15,1 KB Informatívna správa o prínosoch členstva pre mesto Košice v domácich a zahraničných združeniach za obdobie roka 2011
282. RTF 8,62 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 20. 2. 2012 – 19. 3. 2012
283. RTF 341,39 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do rád škôl a šk. zar., pri školách a šk.zar. v zriaď. pôs. Mesta Košice za zriaďovateľa na nové funk. obd. 4 rokov
284. RTF 7,83 KB Analýza a aktualizácia Koncepcie školstva mesta Košice na roky 2009 – 2013
285. RTF 165,99 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice a Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2012
286. RTF 12,55 KB Jazyková škola Polianska 1, Košice ako súčasť Základnej školy Polianska 1, Košice
287. RTF 10,59 KB Rozšírenie predmetu nájmu na Triede SNP 48/A pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
288. RTF 9,52 KB Športovo-rekreačný areál Galaktik - prehodnotenie nájmu
289. RTF 14,41 KB Bezodplatný prevod dopr. stavieb od firmy Datacom s.r.o. do majetku mesta Košice a zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech mesta Košice
290. RTF 11,67 KB Prenájom pozemkov v k.ú. Terasa za účelom realizácie drobných stavieb pre MČ Košice – Západ s výškou nájmu 1 € za celú prenajatú výmeru
291. RTF 12,05 KB Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom pozemkov v k.ú. Huštáky pre MČ Košice – Staré mesto
292. RTF 12,98 KB Zverenie budovy požičovne športových potrieb do správy MČ Košice – Sídlisko KVP a odňatie parc. č. 2759, k.ú. Grunt zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP
293. RTF 9,91 KB Zverenie býv. fut. ihriska za školami na ulici L. Novomeského do správy žiadateľovi MČ Košice – Staré Mesto za účelom vybud. komplexu ihrísk
294. RTF 99,99 KB Zverenie objektov Kompostárne a pozemkov v areáli Skleníkového hospodárstva – Záhrada Bernátovce do správy SMsZ v Košiciach
295. RTF 9,04 KB Zverenie pozemku do správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
296. RTF 10,97 KB Zverenie nehnuteľnosti – objekt bývalej kotolne na Stromovej ulici vo vlastníctve mesta Košice do správy MČ Košice – Sever
297. RTF 9,55 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu CPK Slovakia s.r.o. na ul. Hlavná č. 37
298. RTF 9,56 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ladislava Stredanského na ulici Južná trieda č. 85
299. RTF 9,44 KB Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome na ul. Jarná č. 11
300. RTF 9,74 KB Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vybavenosti na ul. Budapeštianska 22, 24
301. RTF 10,11 KB Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vybavenosti na ul. Budapeštianska 26, 28 – I
302. RTF 9,7 KB Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vybavenosti na ul. Budapeštianska 26, 28 – II
303. RTF 10,13 KB Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vybavenosti na ul. Budapeštianska 26,28 – III
304. RTF 9,39 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice - schválenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti formou zámeny pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
305. RTF 10,71 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ladislava Pechu a Margitu Pechovú
306. RTF 8,3 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Južné mesto
307. RTF 10,13 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu predaja pozemku v k. ú. Pereš formou dobrovoľnej dražby
308. RTF 10,18 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
309. RTF 10,09 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Darinu Kiliánovú
310. RTF 8,06 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným
311. RTF 10,63 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Miroslava Procházku a manželku Ing. Zlaticu Procházkovú
312. RTF 8,41 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Františka Krča
313. RTF 10,6 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Mgr. Evu Krškovú
314. RTF 10,63 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina pre Poľovnícke združenie Sopotnica
316. RTF 8,56 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod časti pozemku v k. ú. Terasa pre MUDr. Katarínu Sovovú a Ing. Petra Sovu