Prejsť na obsah

Zasadnutie: XI

XI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 23.04.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. apríla 2012 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 524,91 KB Pokračovanie rokovania o bode č. 6 z X. rokovania MZ v Košiciach dňa 21.2.2012 - Návrh na zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
2. ZIP 170,55 KB Pokračovanie rokovania o bode č. 7 z X. rokovania MZ v Košiciach dňa 21.2.2012 - Návrh Pravidiel prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
3. ZIP 514,28 KB Pokračovanie rokovania o bode č. 44 z X. rokovania MZ v Košiciach dňa 21.2.2012 - Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľností - budovy OC III na Hemerkovej 39, vrátane pozemku formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
4. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od X. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 667,49 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
6. ZIP 108,04 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na X. rokovaní MZ dňa 21.02.2012 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
7. ZIP 1,78 MB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 266,34 KB Návrh na rozšírenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 290,62 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2, opatrenie 2.1, kód výzvy OPIS-2012/2.1/06-DP projekt na digitalizáciu Archívu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
10. ZIP 234,84 KB Informatívna správa o prínosoch členstva pre mesto Košice v domácich a zahraničných združeniach za obdobie roka 2011 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
11. ZIP 195,51 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 20.2.2012 - 19.3.2012 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
12. ZIP 312,96 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a školských zariadení, pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa na nové funkčné obdobie štyroch rokov PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
13. ZIP 2,05 KB
ZIP 2,91 MB
Koncepcia školstva mesta Košice na roky 2009 - 2013 (Rozvoj škôl a školských zariadení) - analýza a aktualizácia za obdobie rokov 2009 – 2011 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
14. ZIP 280,24 KB Jazyková škola Polianska 1, Košice ako súčasť Základnej školy Polianska 1, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
15. ZIP 133,79 KB Rozšírenie predmetu nájmu na Triede SNP 48/A pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. s výškou nájmu 1,- € bez DPH za celú prenajímanú plochu PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
16. ZIP 242,69 KB Športovo-rekreačný areál Galaktik - prehodnotenie nájmu PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
17. ZIP 313,79 KB Bezodplatný prevod dopravných stavieb od firmy Datacom s.r.o. do majetku mesta Košice a zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
18. ZIP 759,81 KB Prenájom pozemkov v k.ú. Terasa za účelom realizácie drobných stavieb pre mestskú časť Košice – Západ s výškou nájmu 1 € za celú prenajatú výmeru PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
19. ZIP 315,33 KB Odňatie majetku mesta zo správy a priamy prenájom pozemkov v k.ú. Huštáky pre Mestskú časť Košice – Staré mesto PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
20. ZIP 439,01 KB Zverenie budovy požičovne športových potrieb do správy MČ Košice – Sídlisko KVP a odňatie p. č. 2759, k.ú. Grunt zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
21. ZIP 2,05 KB
ZIP 4,31 MB
Zverenie bývalého futbalového ihriska s bežeckým oválom za školami na ulici L. Novomeského do správy žiadateľovi MČ Košice – Staré Mesto za účelom vybudovania komplexu ihrísk PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
22. ZIP 348,84 KB Zverenie objektov Kompostárne a pozemkov v areáli Skleníkového hospodárstva - Záhrada Bernátovce do správy SMsZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
23. ZIP 1,54 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu CPK Slovakia s.r.o. na ul. Hlavná č. 37 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
24. ZIP 1,3 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu L. S. na ul. Južná trieda č. 85 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
25. ZIP 1,1 MB Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome na ul. Jarná č. 11 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
26. ZIP 735,3 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 22, 24 - nájomca P. R. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
27. ZIP 893,99 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 26, 28 - nájomca V. S. V V PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
28. ZIP 1,01 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 26, 28 - nájomca PROFIT CAR, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
29. ZIP 1,19 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 26, 28 - nájomca Spoločnosť INBOX, s. r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
30. ZIP 656,48 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – schválenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti formou zámeny pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
31. ZIP 1,07 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre L. P. a M. P. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
32. ZIP 216,27 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Južné mesto - spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
33. ZIP 909,3 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu predaja pozemku v k.ú. Pereš formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
34. ZIP 968,2 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto - Ing. M. Dz. a PhDr. Z. S. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
35. ZIP 632,49 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre D. K. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
36. ZIP 848,39 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod pozemku v k.ú. Južné mesto pre KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
37. ZIP 480,63 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa pre M. P. a manželku Ing. Z. P. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
38. ZIP 544,59 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. F. K. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
39. ZIP 864,05 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre Mgr. E. K. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
40. ZIP 870,32 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemkov v k.ú. Malá Lodina pre Poľovnícke združenie Sopotnica PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
41. ZIP 894,18 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Skladná pre MECOM, spol.s r.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
42. ZIP 909,18 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice - prevod časti pozemku v k.ú. Terasa pre MUDr. K. S. a Ing. P. S. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
43. --- Interpelácie poslancov MZ
44. --- Dopyty poslancov MZ
45. --- Rôzne
46. --- Záver