Prejsť na obsah

Uznesenia: 215 - 267

X. rokovanie

Zasadnutie

Názov: X. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 21.02.2012

UZNESENIE: 228

Názov:
Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby MZ

Ostatné

215. RTF 24,57 KB Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii parkovacích služieb v zóne spoplatnených parkovacích služieb
216. RTF 8,7 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VIII. rokovania MZ
217. RTF 17,74 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
218. RTF 7,94 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice
219. RTF 8,69 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na VIII. rokovaní MZ dňa 5. 12. 2011
220. RTF 9,01 KB Prerušenie rokovania o bode „Návrh na zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice“
221. RTF 9,54 KB Prerušenie rokovania o bode „Návrh Pravidiel prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch“
222. ZIP 126,23 KB Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Košiciach
223. RTF 8,69 KB Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „K letisku“
224. RTF 8,54 KB Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „Na hore“
225. RTF 8,38 KB Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zmene názvu ulice „Ungárova“
226. RTF 12,94 KB Zmena VZN mesta Košice č. 112 o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa mat. školy a ...
227. RTF 340,7 KB Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
229. RTF 9,22 KB Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, person. obsadenia a mat. zabezpečenia škol. roka 2010/2011 v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ ...
230. RTF 22,7 KB Transformácia organizácie KOŠICE – Turizmus na oblastnú organizáciu cestovného ruchu
231. RTF 8,11 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 7.11. 2011 – 20. 1. 2012
232. RTF 10,29 KB Zmena zástupcu mesta Košice vo funkcii člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
233. RTF 19,69 KB Návrh na zmeny predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným
234. RTF 19,03 KB Návrh na zmenu predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.
235. RTF 10,61 KB Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2012
236. ZIP 121,06 KB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2012 – 2014
237. RTF 8,73 KB Postup pri odstraňovaní odpadu pri hrozbe zdravotnoepidemiologickej situácie a pri ohrození zdravia a života osôb na území mesta Košice ...
238. RTF 9,6 KB Prerušenie rokovania o bode „Zverenie nehnuteľností v k. ú. Severné mesto Mestskej časti Košice – Sever“
239. RTF 14,28 KB Zverenie pozemkov do správy Mestskej časti Košice – Myslava
240. RTF 18,15 KB Rozšírenie prenájmu pozemku pri ZŠ Drábova na výstavbu športového centra KVP Aréna
241. ZIP 2,05 MB Prenájom pozemkov pre CASSOVIA SPEED ROLLER CLUB za účelom výstavby športového areálu s inline dráhou na Petzvalovej ul. v Košiciach
242. RTF 14,52 KB Prenájom pozemku pre občianske združenie ENJOY THE RIDE za účelom realizácie cykloparku
243. RTF 24 KB Priamy prenájom pozemkov pre MČ Košice – Barca za účelom výstavby komunikácie a likvidácie skládky nepovol. odpadu a násl. zverenie poz. do správy
244. RTF 12,7 KB Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa – informácia o plnení uznesenia MZ č. 180 zo dňa 5.12.2011
245. RTF 13,4 KB Zníženie nájomného za prenájom nehnuteľností na ul. Čsl. armády 21 Správe majetku mesta Košice, s. r. o.
246. ZIP 748 KB Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice a následné zriadenie vecného bremena
247. RTF 52,3 KB Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre VVS, a. s. a následné zriadenie vecného bremena
248. RTF 142,36 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj a zámena pozemkov v k.ú. Južné mesto
249. RTF 139,08 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť INMEDIA, spol. s r.o.
250. RTF 12,72 KB Prevod časti pozemku v k.ú. Severné mesto pre Stanislava Rakoša a Boženu Rakošovú
251. RTF 12,82 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Jazero pre Ladislava Hudáka
252. RTF 13,42 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Michala Gufroviča
253. RTF 12,84 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Tatianu Dugasovú
254. RTF 14,38 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice - priamy predaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Ladislava Panulina a Ing. Evu Panulinovú
255. RTF 12,69 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Terasa pre Štefana Nemkyho a manželku Kamilu
256. RTF 13,25 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Nižný Klátov pre Ing. Vincenta Juhása
257. RTF 13,68 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Južné mesto
258. RTF 14,02 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa
259. RTF 13,37 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Jaklovce
260. RTF 13,36 KB Prerušenie rokovania o bode „Nakl. s maj. mesta Košice – určenie sp. prevodu nehnut. - budovy OC III na Hemerkovej 39, vrátane poz. formou dobr.dražby
261. RTF 12,85 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu- priamy predaj pozemku v k.ú. Skladná
262. RTF 13,05 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Furča
263. RTF 12,97 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti v k.ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže
264. RTF 12,76 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ladislava Moravského na ulici Hlavná č. 84
265. RTF 12,43 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Petra Majoroša na ulici Čapajevova č. 3
266. RTF 12,99 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu UNITED!, s. r. o. v dome na ulici Jarná č. 1
267. RTF 13,14 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slovenská pošta, a. s. v dome na ulici Ostravská č. 6