Prejsť na obsah

Zasadnutie: X

X. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 21.02.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

X. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
21. februára 2012 (utorok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 770,54 KB Pokračovanie rokovania k bodu č. 14 z VIII. rokovania MZ zo dňa 5. 12. 2011 - Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii parkovacích služieb v zóne spoplatnených parkovacích služieb (ZPS) PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 2,83 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 537,4 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2011 do 31.12.2011 PREDKLADÁ: p. Bukuš, náčelník mestskej polície
5. ZIP 133,41 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VIII. rokovaní MZ dňa 5.12.2011 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
6. ZIP 286,31 KB Návrh na zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
7. ZIP 94,28 KB Návrh Pravidiel prenajímania hybridných bytov vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
8. ZIP 386,94 KB Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 254,91 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice - K letisku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 232,12 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice - Na hore PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 278,31 KB Návrh VZN mesta Košice o zmene názvu ulice - Ungárova PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 274,56 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 112 o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 318,76 KB Doplnenie členov v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
14. ZIP 2,63 MB Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, personálneho obsadenia a materiálneho zabezpečenia školského roka 2010/2011 v ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, JŠ, SSŠ a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
15. ZIP 375,01 KB Transformácia organizácie KOŠICE – Turizmus na oblastnú organizáciu cestovného ruchu PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
16. ZIP 234,32 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 7.11.2011 – 20.1.2012 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
17. ZIP 288,96 KB Zmena zástupcu mesta Košice vo funkcii člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT, a. s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 266,75 KB Návrh na zmeny predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 265,39 KB Návrh na zmenu predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. --- Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 650,98 KB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2012 – 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
22. ZIP 361,41 KB Zverenie nehnuteľností v k.ú. Severné mesto Mestskej časti Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
23. ZIP 409,02 KB Zverenie pozemkov do správy Mestskej časti Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
24. ZIP 177,42 KB Rozšírenie prenájmu pozemku pri ZŠ Drábova na výstavbu športového centra PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
25. ZIP 2,66 MB Prenájom pozemkov pre CASSOVIA SPEED ROLLER CLUB za účelom výstavby športového areálu s inline dráhou na Petzvalovej ul. v Košiciach PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
26. ZIP 324,36 KB Prenájom pozemku pre občianske združenie ENJOY THE PARK za účelom realizácie cykloparku PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
27. ZIP 273,6 KB Priamy prenájom pozemkov pre MČ Košice – Barca za účelom výstavby komunikácie a likvidácie skládky nepovoleného odpadu a následné zverenie pozemkov do správy PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
28. ZIP 372,72 KB Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa – informácia o plnení uznesenia MZ č. 180 zo dňa 5.12.2011 PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
29. ZIP 492,74 KB Zníženie nájomného za prenájom nehnuteľností na ul. Čsl. armády 21 Správe majetku mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
30. ZIP 963,35 KB Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice a následné zriadenie vecného bremena PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
31. ZIP 957,14 KB Udelenie súhlasu k realizácii stavby pre VVS, a.s. a následné zriadenie vecného bremena PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
32. ZIP 538,17 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj a zámena pozemkov v k.ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
33. --- Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť INMEDIA spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
34. ZIP 612,49 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj časti pozemku v k.ú. Severné mesto pre S. R. a B. R. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
35. ZIP 707,26 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Jazero pre L. H. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
36. ZIP 692,43 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. M. G. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
37. ZIP 666,85 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre T. D. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
38. ZIP 801,98 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice - priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. L. P. a Ing. E. P. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
39. ZIP 521,55 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Š. N. a manželku K. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
40. ZIP 643,46 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Nižný Klátov pre Ing. V. J. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
41. ZIP 945,76 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
42. ZIP 942,67 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
43. ZIP 681,37 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Jaklovce PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
44. ZIP 431,99 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľností -budovy OC III na Hemerkovej č. 39, vrátane pozemku formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
45. ZIP 327,55 KB Nakladania s majetkom Mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Skladná PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
46. ZIP 1,43 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k.ú. Furča PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
47. ZIP 858 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti v k.ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora mesta
48. ZIP 1,34 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. L. M. na ul. Hlavná č. 84 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
49. ZIP 1,18 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. P. M. na ul. Čapajevova č. 3 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
50. ZIP 1,32 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu UNITED!, s.r.o. v dome na ul. Jarná č. 1 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
51. ZIP 1,33 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slovenská pošta, a.s. v dome na ul. Ostravská č. 6 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
52. --- Interpelácie poslancov MZ
53. --- Dopyty poslancov MZ
54. --- Rôzne
55. --- Záver