Prejsť na obsah

Uznesenia: 211 - 233

VII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 30.08.2007

UZNESENIE: 220

Názov:
Zmena návrhu na realizáciu opráv miestnych komunikácií formou PPP projektov na rok 2007

Ostatné

211. RTF 18,91 KB Informácia o plnení uznesení MZ
212. RTF 10,1 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
213. RTF 14,51 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
214. RTF 9,72 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice
215. RTF 10,46 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
216. RTF 16,24 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.6.2007
217. RTF 14,97 KB Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestský futbalový klub, a.s.
218. RTF 253,19 KB 3. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2007
219. RTF 178,32 KB Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Košice v zmysle VZN mesta Košice č. 76 na kultúrny rozvoj
221. RTF 11,33 KB Informácia o projekte výroby, dodávky a montáže autobusov „BLUE BIRD“ v Košiciach
222. RTF 11,73 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch
223. RTF 14,31 KB Zmeny v Radách základných škôl
224. RTF 10,47 KB Dotácie pre športové kluby v zmysle koncepcie rozvoja športu v Košiciach
225. RTF 11,13 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií
226. RTF 13,1 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Pereš v lokalite Krásnohorská
227. RTF 10,18 KB Zmena Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice v zariadeniach sociálnych služieb
228. RTF 15,63 KB Racionalizácia riadenia a financovania existujúcich sociálnych služieb v územnej pôsobnosti mesta Košice
229. RTF 10,93 KB Návrh na Cenu Košického samosprávneho kraja resp. Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja
230. RTF 10,84 KB Správa o realizácii Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením
231. RTF 16,31 KB Nárast počtu nepovolených osád na území mesta
232. RTF 18,96 KB Postup nakladania s obecnými bytmi na Baltickej ulici
233. RTF 10,32 KB Prerušenie VII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach