Prejsť na obsah

Uznesenia: 74 - 146

IV. rokovanie *

Zasadnutie

Názov: IV. rokovanie *
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 26.04.2007

UZNESENIE: 127

Názov:
Odpredaj pozemku v k.ú. Nižný Klátov pre Emila Sobinkoviča a manželku Martu

Ostatné

74. RTF 18,22 KB Informácia o plnení uznesení MZ
75. RTF 12,06 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
76. RTF 10,5 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
77. RTF 9,77 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice
78. RTF 9,81 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
79. RTF 31,46 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2006
80. RTF 18,75 KB Úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2007
81. RTF 10,06 KB Informácia investičného zámeru obchodno-spoločenského centra „Staničné námestie Košice“
82. RTF 11,21 KB Zmena uznesenia MZ č. 1036 z XXII. rokovania MZ dňa 27. apríla 2006
83. RTF 9,81 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
84. RTF 10,54 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke Mestskej časti Košice – Krásna
85. RTF 10,11 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Šuhajova ulica“
86. RTF 10,64 KB VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „ Lechkého ulica“
87. RTF 12,9 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
88. RTF 9,52 KB Zrušenie Pravidiel poskytovania účelových prostriedkov mestským častiam mesta Košice
89. RTF 11,16 KB Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice v školách a školských zariadeniach
90. RTF 25,03 KB Racionalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
91. RTF 12,26 KB Analýza výdavkov opatrovateľskej služby
92. RTF 12,71 KB Správa o činnosti občianskeho združenia Rómska integrácia 7777 za rok 2006
93. RTF 17,77 KB Rozvojové zámery mesta Košice s výhľadom na roky 2007 – 2013
94. RTF 13,72 KB Aktuálna projektová pripravenosť mesta na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ
95. RTF 17,38 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy BPMK a následné zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
96. RTF 17,29 KB Obnova bytového domu ul. Zborovská 1 a 7 v Košiciach
97. RTF 33,68 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy ZOO Košice
98. RTF 14,75 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
99. RTF 10,1 KB Odpredaj voľného bytu v nehnuteľnosti na ul. Hlavná 81
100. RTF 14,91 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií – detských ihrísk do majetku mesta od MČ Košice – Dargovských hrdinov a následné zverenie do správy Sp
101. RTF 11,12 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Gorkého 4 pre Richarda Lőrincza RILÖ
102. RTF 10,89 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavná 31 pre Geralda Tokára – Firma - TOGOS
103. RTF 11,05 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavná 35 pre Jozefa Maskaľa, SOLID
104. RTF 10,92 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavná 53 pre EURO TRADE PLUS, s.r.o.
105. RTF 11,07 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavná 55 pre Ing. Tomáša Starka – FORMATH
106. RTF 10,71 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavná 60 pre Petra Hrabovského
107. RTF 11,48 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlinkova 15 pre Martina Kočana – PLUS
108. RTF 11,41 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Jarná 5 pre Ing. Ladislava Szöllössyho
109. RTF 10,88 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Mäsiarska 26 pre Derma s.r.o.
110. RTF 11,34 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Ostravská 14 pre A–Z Shop Zdena Garafu
111. RTF 11,49 KB Odpredaj nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Svätoplukova 7 pre Ing. Martu Šafárikovú
112. RTF 17,05 KB Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice a KSK bez finančného vyrovnania a následné zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - B
113. RTF 10,81 KB Zámena pozemkov v k.ú. Sokoľ a v k.ú. Kostoľany nad Hornádom medzi mestom Košice a Jánom Faitom s manželkou Emou
114. RTF 11,9 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
115. RTF 10,31 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Brody pre Alžbetu Murankovú
116. RTF 10,32 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Ing. Viliama Kuruca, PhD.
117. RTF 10,95 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Furča formou obchodnej verejnej súťaže
118. RTF 10,55 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Furča pre firmu Lidl Slovenská republika, v.o.s.
119. RTF 10,17 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre Ivetu Nagyovú
120. RTF 10,92 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre Juraja Szentpéteryho
121. RTF 10,68 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Jazero formou obchodnej verejnej súťaže
122. RTF 10,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre firmu K. DUO, s.r.o.
123. RTF 10,78 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košická Nová Ves pre pre Ing. Vasiľa Kormaníka
124. RTF 10,62 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Krásna pre MUDr. Jána Adama
125. RTF 10,97 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Luník pre Apoštolskú cirkev na Slovensku Zbor Košice
126. RTF 10,53 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina pre Lýdiu Janssen
128. RTF 10,48 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižný Klátov pre Ing. Petra Struckela a manželku Mgr. Gabrielu
129. RTF 10,56 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. Jozefa Spišáka
130. RTF 10,65 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre MUDr. Ladislava Saksuna, PhD.
131. RTF 10,98 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Jozefa Niguta a manželku Jolanu
132. RTF 10,88 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Ing. Mareka Beneho a Zuzanu Beneovú
133. RTF 10,85 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Jaroslava Baltu
134. RTF 10,88 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Beátu Ježovú
135. RTF 10,89 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Ing. Františka Hojčuša
136. RTF 10,57 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Teodora Harmadiho
137. RTF 10,71 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre firmu JOLAUS, s.r.o.
138. RTF 11,31 KB Zmena uzn. MZ č. 863 zo dňa 25.8.2005 - odpredaj nehnuteľnosti bývalej kotolne na Lomnickej ul. v k.ú. Severné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
139. RTF 11,6 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Jazero pre Ing. Alexandra Harmathu - SUPRA
140. RTF 12,05 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Krásna pre LF DEVELOPMENT KRÁSNA s.r.o.
141. RTF 11,31 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre Vladimíra Petra a manželku Katarínu
142. RTF 11,57 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre MČ Košice - Myslava
143. RTF 11,79 KB Odpredaj budov a pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre MS systém, s.r.o. Košice
144. RTF 11,16 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre VAMEX, a.s. Košice
145. RTF 102,82 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
146. RTF 14,77 KB Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva