Prejsť na obsah

Uznesenia: 1160 - 1235

XXXVI. rokovanie MZ

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 29.06.2010

UZNESENIE: 1196

Názov:
Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Terasa na Triede SNP č. 83 za účelom vybudovania dvoch kontajnerovísk pre MČ Košice – Západ

Ostatné

1160. RTF 14,04 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa Zoologickej záhrady Košice
1161. RTF 20,2 KB Založenie a členstvo v záujmovom združení právnických osôb Koalícia 2013 a doplnenie a úprava štatútu Košice – Európske hlavné mesto kultúry, n.o.
1162. RTF 12,66 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
1163. RTF 13,03 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXXIII. rokovania MZ
1164. RTF 19,29 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1165. RTF 12,56 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXXIII. rokovaní MZ
1166. ZIP 88,11 KB 3. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010
1167. RTF 13,56 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31.3.2010 a Rozbor hospodárenia RO a PO k 31.3.2010
1168. RTF 12,37 KB Informácia o národnej kultúrnej pamiatke archeologické nálezisko – pevnosť bastiónová v Košiciach
1169. RTF 15,08 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2009
1170. RTF 18,38 KB Nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
1171. RTF 13,43 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 113 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
1172. RTF 29,45 KB Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice a prípady hodné osobitného zreteľa pri prenajímaní majetku mesta Košice a pri vecných bremenách...
1173. RTF 16,08 KB Príprava projektu „SPES – Uľahčenie sociálnej integrácie našich dôchodcov“
1174. RTF 12,82 KB Príprava projektu „Košice na mapu Európy nielen v roku 2013“
1175. RTF 16,19 KB Zmeny v radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
1176. RTF 15,28 KB Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2009
1177. RTF 13,58 KB Hodnotiaca správa plnenia úloh Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2009
1178. RTF 12,76 KB Informatívna správa o prínosoch členstva v domácich a zahraničných združeniach za obdobie II. polroka 2009
1179. RTF 12,76 KB Stratégia rozvoja, budovania a využívania siete partnerských miest mesta Košice
1180. RTF 12,59 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne r. 2009 -2010
1181. RTF 13,91 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok r. 2010
1182. RTF 14,04 KB Kúpa chaty Ždiar v k. ú. Kojšov od SR – Lesov Slovenskej republiky, š. p. do vlastníctva mesta Košice
1183. RTF 18,23 KB Odňatie nehnuteľného majetku zo správy Mestskej časti Košice – Staré mesto Detské jasle na Jesennej 12 v Košiciach
1184. RTF 13,75 KB Zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Šaca do správy MČ Košice – Šaca
1185. RTF 13,29 KB Zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Jazero, lokalita Azovská a Čiernomorská do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1186. RTF 13,01 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1187. RTF 16,95 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Ťahanovce, v lokalite ulíc na Hájiku, Jazvečia a Brusnicová do správy Mestskej časti Košice
1188. RTF 14,93 KB Zverenie častí pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Nové Ťahanovce, v lokalite Budapeštianskej ulice do správy MČ Košice – Sídl. Ťahanovce
1189. RTF 16,67 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 979 zo dňa 27.-28.10.2009 o odplatnom prevode dokončených investícií realizovaných v rámci výstavby OC Kaufland ...
1190. RTF 14,98 KB Dlhodobý prenájom „Hádzanárskej haly na VŠA“ formou obchodnej verejnej súťaže
1191. RTF 16,64 KB Dlhodobý prenájom časti pozemku v k.ú. Severné mesto za účelom realizácie vjazdu do areálu UVL pre Univerzitu veterinár. lekárstva a farmácie v KE
1192. RTF 16,74 KB Dlhodobý prenájom pozemku pri ZŠ Drábova na výstavbu - Športového centra KVP Aréna
1193. RTF 20,02 KB Priamy prenájom pozemkov v k.ú. Severné mesto za účelom ich majetkovoprávneho vysporiadania pod stavbou a zastavanou plochou pre vlastníkov...
1194. RTF 18,27 KB Priamy prenájom pozemku za účelom realizácie statickej dopravy v rámci stavby „Riešenie statickej dopravy na Talinskej ulici v Košiciach“
1195. RTF 16,59 KB Priamy prenájom časti pozemkov v k.ú. Furča za účelom realizácie prístupového chodníka a vozidlovej komunikácie pre SKEBYT spol. s r.o. Košice
1197. RTF 15,78 KB Priamy prenájom pozemku v k. ú. Brody na ulici Medzi mostami pre SLOVNAFT, a.s.
1198. RTF 17,93 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Skladná a v k. ú. Terasa pre SMMK, s.r.o. . v rámci stavby„Prestavba zimného štadiónu – parkovací dom“
1199. RTF 16,34 KB Zámena pozemku v k.ú. Kavečany vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k.ú. Kavečany v bezpodielovom spoluvlastníctve Jána Ondiru a Viery Ondirovej
1200. RTF 17,91 KB Zámena nehnuteľnosti v k. ú. Poľov vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosť Košice - Poľov za nehnuteľnosti v k. ú. Poľov vo vlastníctve ...
1201. RTF 15,37 KB Zámena pozemkov v k. ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice a Ing. Evy Timkovej s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
1202. RTF 14,39 KB Zámena pozemkov v k.ú. Krásna medzi Mestom Košice a Ing. Rudolfom Harčaríkom a Mgr. Máriou Harčaríkovou
1203. RTF 14,76 KB Zámena pozemku v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k.ú. Myslava v podielovom spoluvlastníctve Michala Mikitu
1204. RTF 22,22 KB Zámena pozemkov v k.ú. Stredné mesto medzi firmou Aupark Košice, spol. s r.o. a mestom Košice
1205. RTF 19,48 KB Zámena nehnuteľností v k. ú. Huštáky vo vlastníctve HLG STAV, s.r.o. za pozemky v k. ú. Huštáky vo vlastníctve mesta Košice
1206. RTF 14,24 KB Zrušenie častí uznesení MZ v Košiciach č. 823 zo dňa 13.5.2009 a č. 1079 zo dňa 23.2.2010 o predaji bytov v byt. dome na ul. Baltická 18 formou ...
1207. RTF 15,14 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Hlavná č. 60, Mäsiarska 21
1208. RTF 13,77 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu PhDr. Ivetu Friedmannovú na ul. Mlynská 1
1209. RTF 15,17 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu GRAPHITES s. r. o. na ul. Hlavná 116
1210. RTF 15,59 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu AK NIŽNÍK, spol. s r. o. na ul. Kováčska č. 21
1211. RTF 18,68 KB Zníženie vyvolávacej ceny 4 voľných bytov na predaj formou verejnej dražby schválených uzneseniami MZ č. 822 a č. 825 zo dňa 13.5.2009
1212. RTF 16,55 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
1213. RTF 14,73 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina pre Emíliu Buglociovú
1214. RTF 13,56 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Malá Lodina pre Štefana Výrostka a Annu Výrostkovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1215. RTF 14,7 KB Odpredaj nehnuteľností v k. ú. Barca pre MČ Košice – Barca
1216. RTF 16,42 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Vladimila Podstránskeho
1217. RTF 15,25 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre MUDr. Petra Piovarčiho a MUDr. Tatianu Piovarčiovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1218. RTF 14,83 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre DD REAL INVEST a.s.
1219. RTF 15,34 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Čermeľ pre Ing. Ladislava Milčeviča a Teréziu Milčevičovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1220. RTF 17,5 KB 1220Odpredaj pozemkov v k. ú. Čermeľ pre Luciu Jevčákovú
1221. RTF 15,52 KB Odpredaj pozemkov pre výstavbu garáží v k. ú. Grunt formou dobrovoľných dražieb
1222. RTF 15,03 KB Odpredaj pozemku a stavby v k.ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby
1223. RTF 14,29 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre K 1, s.r.o.
1224. RTF 18,81 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby
1225. RTF 15,08 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Petra Toronského
1226. RTF 15,32 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Máriu Dudrovú
1227. RTF 13,5 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre STELMO a.s. Košice
1228. RTF 14,11 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre Mikuláša Rjabinčáka a Kvetoslavu Rjabinčákovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1229. RTF 15,82 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Ing. Ivana Petríka a Ing. Katarínu Petríkovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1230. RTF 16,55 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov vo vlastníctve mesta Košice do podiel. spoluvlastníctva pre Martu Čikovú, Juditu Semivanovú a ...
1231. RTF 15,58 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Ružín pre Ing. Radoslava Vasiľáka a Ing. Silviu Vasiľákovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1232. RTF 16,14 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Milana Durilu a Annu Durilovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1233. RTF 15,16 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Myslava pre v k. ú. Myslava pre RNDr. Máriu Javnickú
1234. RTF 13,72 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Šebastovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.
1235. RTF 14,42 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.