Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXVI

XXXVI. rokovanie MZ

Informácie

Dátum konania: 29.06.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXXVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
29. júna 2010 (utorok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXXVI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 245,79 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXXIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 997,38 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 109,17 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXXIII. rokovaní MZ dňa 27.4.2010 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
5. ZIP 315,05 KB Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
6. ZIP 1,64 MB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31. 3. 2010 a rozbor hospodárenia RO a PO k 31. 3. 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
7. ZIP 1,74 MB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8. ZIP 261,46 KB Nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
9. ZIP 259,24 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 113 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 294,55 KB Návrh novely Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a prípadov hodných osobitného zreteľa pri prenajímaní majetku mesta Košice a pri vecných bremenách na ňom zriaďovaných PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
11. ZIP 259,1 KB Príprava projektu: SPES – Uľahčenie sociálnej integrácie našich dôchodcov PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
12. ZIP 260,45 KB Príprava projektu: Košice na mapu Európy nielen v roku 2013 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
13. ZIP 257,31 KB Návrh na zmenu v radách škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
14. ZIP 2,11 MB Výročná správa 2009 Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
15. ZIP 357,98 KB Založenie a členstvo v záujmovom združení právnických osôb Koalícia 2013 a doplnenie a úprava štatútu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
16. ZIP 298,76 KB Hodnotiaca správa plnenia úloh Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
17. ZIP 266,03 KB Informatívna správa o prínosoch členstva v domácich a zahraničných združeniach za obdobie II. polroka 2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
18. ZIP 320,86 KB Stratégia rozvoja, budovania a využívania siete partnerských miest mesta Košice PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
19. ZIP 502,46 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne r. 2009 – 2010 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
20. ZIP 223,69 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok r. 2010 PREDKLADÁ: Predkladá: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
21. --- Interpelácie poslancov MZ
22. --- Dopyty poslancov MZ
23. ZIP 1,22 MB Kúpa chaty Ždiar v k.ú. Kojšov od SR – Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 257,75 KB Odňatie nehnuteľného majetku zo správy MČ Košice – Staré mesto – Detské jasle na Jesennej 12 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 266,15 KB Zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Šaca do správy MČ Košice - Šaca PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 1,81 MB Zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Jazero, lokalita Azovská a Čiernomorská do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 2,12 MB Zverenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Terasa, lokalita Moldavská do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 560,78 KB Zverenie častí pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Ťahanovce, v lokalite ulíc na Hájiku, Jazvečia a Brusnicová do správy Mestskej časti Košice - Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 682,32 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Nové Ťahanovce, v lokalite Budapeštianska ulica do správy Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 442,41 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 979 zo dňa 27.-28.10.2009 o odplatnom prevode dokončených investícií realizovaných v rámci výstavby OC Kaufland do vlastníctva mesta Košice od firmy Immo – Log – SK Alpha, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 434,73 KB Dlhodobý prenájom Hádzanárskej haly na VŠA formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 204,16 KB Dlhodobý prenájom časti pozemku v k.ú. Severné mesto za účelom realizácie vjazdu do areálu UVL pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 1,02 MB Dlhodobý prenájom pozemku pri ZŠ Drábova na výstavbu - Športového centra KVP Aréna PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 256,6 KB Priamy prenájom pozemkov v k.ú. Severné mesto za účelom ich majetkovoprávneho vysporiadania pod stavbou a zastavanou plochou pre vlastníkov V. M. a manželku E. M. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 481,44 KB Priamy prenájom pozemku za účelom realizácie statickej dopravy v rámci stavby Riešenie statickej dopravy na Talinskej ulici v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 409,73 KB Priamy prenájom časti pozemkov v k.ú. Furča za účelom realizácie prístupového chodníka a vozidlovej komunikácie pre SKEBYT spol. s r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 385,37 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Terasa na Triede SNP č. 83 za účelom vybudovania dvoch kontajnerovísk pre MČ Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 527,76 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Brody na ulici Medzi mostami pre SLOVNAFT, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 363,96 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Skladná a v k. ú. Terasa pre SMMK, s. r. o. za účelom zriadenia staveniska, výstavby a prekládky komunikácií a inžinierskych sietí v rámci stavby: Prestavba zimného štadiónu – parkovací dom PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 684,4 KB Zámena pozemku v k.ú. Kavečany vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k.ú. Kavečany v bezpodielovom spoluvlastníctve J. O. a V. O. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 2,36 MB Zámena nehnuteľnosti v k. ú. Poľov vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosť Košice - Poľov za nehnuteľnosti v k. ú. Poľov vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 753,58 KB Zámena pozemkov v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice a Ing. E. T. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 1,09 MB Zámena pozemkov v k.ú. Krásna medzi Mestom Košice a Ing. R. H. a Mgr. M. H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 1,09 MB Zámena pozemku v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k.ú. Myslava v podielovom spoluvlastníctve M. M. v podiele 1/5 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. ZIP 746,42 KB Zámena pozemkov v k.ú. Stredné mesto medzi firmou AUPARK Košice, spol. s r.o. a mestom Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
46. ZIP 959,82 KB Zrušenie častí uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 823 zo dňa 13.5.2009 a č. 1079 zo dňa 23.2.2010 o predaji bytov v bytovom dome na ul. Baltická 18 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
47. ZIP 772,19 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu I. K. na ul. Hlavná č. 60, Mäsiarska 21 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
48. ZIP 782,4 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu PhDr. I. F. na ul. Mlynská 1 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
49. ZIP 903,75 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu GRAPHITES s. r. o. na ul. Hlavná 116 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
50. ZIP 919,67 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu AK NIŽNÍK, spol. s r. o. na ul. Kováčska č. 21 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
51. ZIP 971,48 KB Zníženie vyvolávacej ceny 4 voľných bytov na predaj formou verejnej dražby schválených uzneseniami MZ č. 822 a č. 825 zo dňa 13.5.2009 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
52. ZIP 762,75 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
53. ZIP 965,58 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Malá Lodina pre E. B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
54. ZIP 1,06 MB Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina pre Š. V. a A. V. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
55. ZIP 1,49 MB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Barca pre MČ Košice – Barca PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
56. ZIP 721,47 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. V. P. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
57. ZIP 580,46 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre MUDr. P. P. a MUDr. T. P. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
58. ZIP 973,18 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre DD REAL INVEST a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
59. ZIP 1005,12 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Čermeľ pre Ing. L. M. a T. M. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
60. ZIP 677,47 KB Odpredaj pozemkov v k..ú. Čermeľ pre L. J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
61. ZIP 703,56 KB Odpredaj pozemkov pre výstavbu garáží v k. ú. Grunt formou dobrovoľných dražieb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
62. ZIP 1,08 MB Odpredaj pozemku a stavby v k.ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
63. ZIP 799,02 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre K 1, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
64. ZIP 1,11 MB Odpredaj pozemkov v k.ú. Furča formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
65. ZIP 840,29 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. P. T. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
66. ZIP 772,72 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre M. D. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
67. ZIP 676,31 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Krásna pre STELMO a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
68. ZIP 786,33 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre M. R. a K. R. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
69. ZIP 748,71 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Ing. I. P. a Ing. K. P. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
70. ZIP 836,21 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižný Klátov vo vlastníctve mesta Košice do podielového spoluvlastníctva pre M. Č., J. S. a J. S. pre každého v podiele 1/3 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
71. ZIP 365,93 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Ružín pre Ing. R. V. a Ing. S. V. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
72. ZIP 919,59 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava pre M. D. a A. D . do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
73. ZIP 621,71 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre RNDr. M. J. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
74. ZIP 365,93 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šebastovce pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
75. ZIP 560,18 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižná Úvrať pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
76. --- Rôzne
77. --- Záver