Prejsť na obsah

Uznesenia: 1100 - 1154

XXXIII. rokovanie MZ

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 27.04.2010

UZNESENIE: 1111

Názov:
1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010

Ostatné

1100. RTF 12,77 KB Správa mandátovej komisie
1101. RTF 13,61 KB Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
1102. RTF 12,52 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
1103. RTF 12,39 KB Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od XXXI. rokovania MZ
1104. RTF 16,84 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
1105. RTF 12,76 KB Petícia za záchranu lesa v Košiciach pri sídlisku Ťahanovce
1106. RTF 13,55 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXXI. rokovaní MZ
1107. RTF 12,99 KB Informácia o čiastkových dosiahnutých výsledkoch v zabezpečovaných oblastiach za obdobie od 1. augusta 2009 do 31. marca 2010
1108. RTF 32,55 KB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2009
1109. RTF 15,73 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na financovanie projektov podporovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR
1110. RTF 14,37 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 914 zo dňa 25. augusta 2009 – poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre BPMK, s. r. o.
1112. RTF 144,77 KB 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010
1113. RTF 19,5 KB Založenie a členstvo mesta Košice v organizácií Košice - Turizmus
1114. RTF 16,28 KB Príprava projektu: ROMA – NET
1115. RTF 12,56 KB Prerušenie rokovania o bode „Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 779/2009“
1116. RTF 13,51 KB Zastúpenie mesta Košice v dozornej rade Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice
1117. RTF 12,34 KB Informácia o činnosti komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
1118. RTF 15,64 KB Stratégia rozvoja, budovania a využívania siete partnerských miest mesta Košice
1119. RTF 17,42 KB Zmeny v Rade školy a školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je Mesto Košice
1120. RTF 37,83 KB Zmeny štatútu Fondu zdravia mesta Košice, n. f.
1121. RTF 13,67 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Grunt pre SR – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
1122. RTF 45,44 KB Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
1123. RTF 24,3 KB Zverenie nehnuteľností v lokalite Šibená hora do správy SMsZ v Košiciach
1124. RTF 12,93 KB Zmena uznesenia MZ č. 481 zo dňa 26. – 27. 6. 2008
1125. RTF 17,31 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Stredné mesto v areáli pre bezdomovcov Charitného domu sv. Alžbety na Bosákovej ulici pre Arcidiecéznu charitu Košice
1126. RTF 17,72 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík pre Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík
1127. RTF 19,54 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom
1128. RTF 13,32 KB Kúpa dokončených investícií od MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice
1129. RTF 13,47 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 809 zo dňa 30. 4. 2009 o predaji nehnuteľností v k. ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby
1130. RTF 13,14 KB Odpredaj verejného osvetlenia do vlastníctva Mestskej časti Košice – Poľov a Mestskej časti Košice – Džungľa
1131. RTF 13,97 KB Odpredaj voľného bytu č. 1 na ul. Jarná 3 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby
1132. RTF 13,73 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Ladislava Popoviča DEZIN na ul. Krakovská 7
1133. RTF 13,05 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií od Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a. s. do vlastníctva mesta Košice
1134. RTF 15,4 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
1135. RTF 13,72 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina formou dobrovoľnej dražby
1136. RTF 14,15 KB Zmena uznesenia č. 1051 zo dňa 15. – 16. 12. 2009 o predaji pozemku v k.ú. Furča pre Martinu Nagyovú
1137. RTF 17,58 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Huštáky pre DELF a. s.
1138. RTF 13,16 KB Odpredaj nehnuteľného majetku mesta Košice – skleníkov LUR X a LUR XI v k. ú. Barca pre Štefana Horvátha
1139. RTF 15,61 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Furča pre Rímskokatolíckou cirkev, farnosť Košice – Furča
1140. RTF 13,28 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Baška pre Ing. Vieru Bodyovú
1141. RTF 14,08 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre SERIOUSE s. r. o.
1142. RTF 13,85 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Skladná pre spoločnosť Elza holding s. r. o.
1143. RTF 13,71 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Miroslava Silvášiho
1144. RTF 13,85 KB Odpredaj skladu a pozemku v k. ú. Letná formou dobrovoľnej dražby
1145. RTF 13,45 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava formou dobrovoľnej dražby
1146. RTF 13,21 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Jana Vavrovú
1147. RTF 13,89 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Vasila Pačuta a Máriu Pačutovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1148. RTF 14,9 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Jazero formou dobrovoľnej dražby
1149. RTF 15,04 KB Odpredaj budovy v k. ú. Kavečany pre MČ Košice – Kavečany
1150. RTF 13,72 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Barca pre MČ Košice – Barca
1151. RTF 20,3 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre Štefana Pavela a Marcelu Pavelovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1152. RTF 14,79 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. Petra Pihúrika a Tomáša Pihúrika do podielového spoluvlastníctva každý v podiele 1/2 k celku
1153. RTF 15,4 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Baška pre Ladislava Bodinka a manželku Júliu Bodinkovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1154. RTF 15,91 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Nižný Klatov pre Martina Vaľa – VAMAR, samostatne hospodáriaceho roľníka