Prejsť na obsah

Uznesenia: 1056 - 1097

XXXI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXXI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 23.02.2010

UZNESENIE: 1075

Názov:
Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2010

Ostatné

1056. RTF 12,14 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
1057. RTF 12,62 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXX. rokovania MZ
1058. RTF 15,67 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
1059. RTF 13,98 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice
1060. RTF 14,72 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXX. rokovaní MZ v Košiciachdňa 16.12.2009
1061. RTF 18,82 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
1062. RTF 17,31 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010
1063. RTF 14,64 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, fin. prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení ...
1064. RTF 13,32 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Džungľa
1065. RTF 14,34 KB Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
1066. RTF 15,68 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóna Krásna n. H., lokalita Golianova
1067. RTF 25,1 KB Zmeny v Radách školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
1068. RTF 15,1 KB Príprava projektu „Elektronizácia verejnej správy krajského mesta Košice“
1069. RTF 25,28 KB Príprava projektov „Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb a Rekonštrukcia ZOS a chránené bývanie na Laboreckej č. 2 v Košiciach“
1070. RTF 17,17 KB Príprava projektu „Terénna soc. práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice“ v rámci Oper. programu - Zamestnanosť a soc. inklúzia
1071. RTF 14,75 KB Analýza legisl. rámca odpad. hospodárstva, Teoretické východiská odpad. hospodárstva pre mesto Košice po roku 2010 - plnenie uzn. MZ č.359 bod 3/2009
1072. RTF 25,26 KB Uznesenia MZ č. 288, 584 - návrh zmien
1073. RTF 12,9 KB Zmena v orgánoch Fondu zdravia mesta Košice, n.f.
1074. RTF 13,66 KB Udelenie verejného ocenenia „Čestný občan mesta Košice“
1076. RTF 13,75 KB Zmena uznesenia MZ č. 863 zo dňa 25.6.2009
1077. RTF 19,65 KB Priamy prenájom pozemkov v MČ Košice – Džungľa pre Ingeborg Nicol Kavečanskú a Branislava Kubániho
1078. RTF 18,39 KB Priamy prenájom pozemkov na Magnezitárskej ulici pre PROReal invest, s.r.o.
1079. RTF 21,19 KB Zrušenie predkup. práva mesta Košice k 11 bytom vo vlastníctve fyz. osôb v byt. dome na ul. Baltická 18 a zmena uzn. MZ č. 823 z 13.5.2009 o odpredaji
1080. RTF 14,39 KB Zrušenie uznesení MZ č. 50 z III. rokovania MZ zo dňa 28.3.1995 a 4.4.1995 a č. 672 z XXII. rokovania MZ zo dňa 28.8.1997
1081. RTF 17,58 KB Zmena uznesenia MZ č. 874 zo dňa 25.6.2009 o predaji pozemkov v k.ú. Brody formou dobrovoľnej dražby
1082. RTF 15,29 KB Zrušenie uznesení MZ č. 1213/2006, č. 263/2007, č. 296/2007, č. 449/2008 (bodu 2 a 3), č. 608/2008, č. 716/2008, č. 765/2009 a č. 820/2009
1083. RTF 18,66 KB Zverenie pozemkov v areáli „letné kúpalisko na Staničnom námestí“ do správy MČ Košice – Staré mesto
1084. RTF 391,67 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a Mestskej časti Košice – Juh
1085. RTF 19,4 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Kamenné pre Ing. Daniela Böhma a Ing. Róberta Bradovku s manželkou
1086. RTF 14,18 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre JUDr. Martinu Mižikovú a Marcela Ferka do podielového spoluvlastníctva
1087. RTF 14,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Ondreja Brzáča a Vieru Brzáčovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1088. RTF 14,21 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Ladislava Popoviča a Annu Popovičovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1089. RTF 14,37 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. Julianu Sokolovú
1090. RTF 13,32 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Moniku Opinovú
1091. RTF 13,67 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Jána Fediča
1092. RTF 14,02 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Ing. Máriu Vargovú
1093. RTF 17,26 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Jána Prochyru a Dušanu Prochyrovú
1094. RTF 13,8 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Slovenský plynárenský priemysel – distribúciu, a. s.
1095. RTF 13,73 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre M FAM, s.r.o.
1096. RTF 14,43 KB Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na ulici Šafárikova trieda formou dobrovoľnej dražby
1097. RTF 13,95 KB Zmena uznesenia MZ č. 718 zo dňa 16. 12. 2008