Prejsť na obsah

Uznesenia: 1056 - 1097

XXXI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXXI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 23.02.2010

UZNESENIE: 1057

Názov:
Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXX. rokovania MZ

Ostatné

1056. RTF 12,14 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
1058. RTF 15,67 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
1059. RTF 13,98 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice
1060. RTF 14,72 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXX. rokovaní MZ v Košiciachdňa 16.12.2009
1061. RTF 18,82 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
1062. RTF 17,31 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010
1063. RTF 14,64 KB Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, fin. prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení ...
1064. RTF 13,32 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Džungľa
1065. RTF 14,34 KB Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
1066. RTF 15,68 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóna Krásna n. H., lokalita Golianova
1067. RTF 25,1 KB Zmeny v Radách školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
1068. RTF 15,1 KB Príprava projektu „Elektronizácia verejnej správy krajského mesta Košice“
1069. RTF 25,28 KB Príprava projektov „Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb a Rekonštrukcia ZOS a chránené bývanie na Laboreckej č. 2 v Košiciach“
1070. RTF 17,17 KB Príprava projektu „Terénna soc. práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice“ v rámci Oper. programu - Zamestnanosť a soc. inklúzia
1071. RTF 14,75 KB Analýza legisl. rámca odpad. hospodárstva, Teoretické východiská odpad. hospodárstva pre mesto Košice po roku 2010 - plnenie uzn. MZ č.359 bod 3/2009
1072. RTF 25,26 KB Uznesenia MZ č. 288, 584 - návrh zmien
1073. RTF 12,9 KB Zmena v orgánoch Fondu zdravia mesta Košice, n.f.
1074. RTF 13,66 KB Udelenie verejného ocenenia „Čestný občan mesta Košice“
1075. RTF 17,89 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2010
1076. RTF 13,75 KB Zmena uznesenia MZ č. 863 zo dňa 25.6.2009
1077. RTF 19,65 KB Priamy prenájom pozemkov v MČ Košice – Džungľa pre Ingeborg Nicol Kavečanskú a Branislava Kubániho
1078. RTF 18,39 KB Priamy prenájom pozemkov na Magnezitárskej ulici pre PROReal invest, s.r.o.
1079. RTF 21,19 KB Zrušenie predkup. práva mesta Košice k 11 bytom vo vlastníctve fyz. osôb v byt. dome na ul. Baltická 18 a zmena uzn. MZ č. 823 z 13.5.2009 o odpredaji
1080. RTF 14,39 KB Zrušenie uznesení MZ č. 50 z III. rokovania MZ zo dňa 28.3.1995 a 4.4.1995 a č. 672 z XXII. rokovania MZ zo dňa 28.8.1997
1081. RTF 17,58 KB Zmena uznesenia MZ č. 874 zo dňa 25.6.2009 o predaji pozemkov v k.ú. Brody formou dobrovoľnej dražby
1082. RTF 15,29 KB Zrušenie uznesení MZ č. 1213/2006, č. 263/2007, č. 296/2007, č. 449/2008 (bodu 2 a 3), č. 608/2008, č. 716/2008, č. 765/2009 a č. 820/2009
1083. RTF 18,66 KB Zverenie pozemkov v areáli „letné kúpalisko na Staničnom námestí“ do správy MČ Košice – Staré mesto
1084. RTF 391,67 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a Mestskej časti Košice – Juh
1085. RTF 19,4 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Kamenné pre Ing. Daniela Böhma a Ing. Róberta Bradovku s manželkou
1086. RTF 14,18 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre JUDr. Martinu Mižikovú a Marcela Ferka do podielového spoluvlastníctva
1087. RTF 14,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Ing. Ondreja Brzáča a Vieru Brzáčovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1088. RTF 14,21 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Ladislava Popoviča a Annu Popovičovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1089. RTF 14,37 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. Julianu Sokolovú
1090. RTF 13,32 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Moniku Opinovú
1091. RTF 13,67 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Jána Fediča
1092. RTF 14,02 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Ing. Máriu Vargovú
1093. RTF 17,26 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Jána Prochyru a Dušanu Prochyrovú
1094. RTF 13,8 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Slovenský plynárenský priemysel – distribúciu, a. s.
1095. RTF 13,73 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre M FAM, s.r.o.
1096. RTF 14,43 KB Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na ulici Šafárikova trieda formou dobrovoľnej dražby
1097. RTF 13,95 KB Zmena uznesenia MZ č. 718 zo dňa 16. 12. 2008