Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXXI

XXXI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 23.02.2010
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXXI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. - 24. 2. 2010 (utorok, streda) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXXI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 283,29 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 112 B Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 1,39 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 701,46 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 1.7.2009 do 31.12.2009 PREDKLADÁ: p. Dvorožňák, náčelník mestskej polície
5. ZIP 114,16 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXX. rokovaní MZ dňa 16.12.2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
6. ZIP 290,47 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
7. ZIP 3,73 MB Správa o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, maj. právami, fin. prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
8. ZIP 894,34 KB Návrh VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Džungľa PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
9. ZIP 153,27 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
10. ZIP 1,92 MB Zmeny a doplnky ÚPN Z Krásna n.H., lokalita Golianova PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
11. ZIP 150,89 KB Návrh na zmenu v Radách školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
12. ZIP 151,48 KB Príprava projektu - Elektronizácia verejnej správy krajského mesta Košice PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
13. ZIP 151,65 KB Príprava projektov: Vybudovanie nového zariadenia soc. služieb a Rekonštrukcia ZOS a chránené bývanie na Laboreckej č. 2 v Košiciach PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
14. ZIP 217,51 KB Príprava projektu - Terénna sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice, v rámci Operačného programu - Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Rámcová aktivita č. 2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a ... PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
15. ZIP 65,88 KB Plnenie uznesenia MZ č. 359 bod 3 z r. 2007: - Teoretické východiská odpadového hospodárstva pre mesto Košice po roku 2010, - Analýza legislatívneho rámca odpadového hospodárstva PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
16. ZIP 11,1 MB Pamätníky v Košiciach – informácia o súčasnom stave PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
17. ZIP 614,65 KB Uznesenia MZ č. 288; 584 - návrh zmien PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
18. ZIP 88,22 KB Návrh na udelenie verejného ocenenia - Čestný občan mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
19. --- Návrh na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2010 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta Košice
20. ZIP 368,83 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 863 zo dňa 25.6.2009 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
21. --- Interpelácie poslancov MZ
22. --- Dopyty poslancov MZ
23. ZIP 599,29 KB Priamy prenájom pozemkov v MČ Košice - Džungľa pre I. N. K. a B. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 584,06 KB Priamy prenájom pozemkov na Magnezitárskej ulici pre PROReal invest, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 131,5 KB Zrušenie predkupného práva mesta Košice k 11 bytom vo vlastníctve fyzických osôb v bytovom dome na ul. Baltická 18 a zmena uznesenia MZ č. 823 zo dňa 13.5.2009 o odpredaji 11 voľných bytov na ul. Baltická 18 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
26. ZIP 380,28 KB Zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 50 zo dňa 28.3.1995 a 4.4.1995 a č. 672 zo dňa 28.8.1997 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
27. ZIP 1014,01 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 874 zo dňa 25. 6. 2009 o predaji pozemkov v k.ú. Brody formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 1,29 MB Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 1213 zo dňa 26.10.2006, č. 263 zo dňa 27.9.2007, č. 296 zo dňa 25.10.2007, č. 449 (bodu 2 a 3) zo dňa 24.4.2008, č. 608 zo dňa 11.9.2008, č. 716 zo dňa 16.12.2008, č. 765 zo dňa 10.3.2009 a č. 820 zo dňa 13.5.200 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 412,43 KB Zverenie pozemkov v areáli letné kúpalisko na Staničnom námestí do správy MČ Košice - Staré mesto PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 1,23 MB Zverenie nehnuteľností do správy SMsZ v Košiciach a MČ Košice - Juh v k. ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 879,67 KB Zámena pozemku v k.ú. Letná vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k.ú. Letná vo vlastníctve K. B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 483,68 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Kamenné pre Ing. D. B. a Ing. R. B. s manželkou PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 609,93 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre JUDr. M. M. a M. F. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 738,84 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Ing. O. B. a V. B. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 825,88 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. L. P. a A. P. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 790,42 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre J. S. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
37. ZIP 978,22 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre M. O. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
38. ZIP 530,52 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre J. F. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
39. ZIP 806,94 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre M. V. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
40. ZIP 532,75 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre J. P. a D. P. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
41. ZIP 567,3 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre SPP – distribúciu, a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
42. ZIP 933,35 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Terasa pre M FAM, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
43. ZIP 633,3 KB Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na ulici Šafárikova trieda formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
44. ZIP 610,19 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 718 zo dňa 16. 12. 2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
45. --- Rôzne
46. --- Záver