Prejsť na obsah

Uznesenia: 1003 - 1055

XXX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 15.12.2009

UZNESENIE: 1041

Názov:
Dlhodobý prenájom pozemku v areáli na Jarmočnej ul. v Košiciach pre Arcidiecéznu charitu

Ostatné

1003. RTF 22,54 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita VŠA
1004. RTF 12,64 KB Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice
1005. RTF 13,29 KB Plat hlavného kontrolóra mesta Košice
1006. RTF 11,9 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
1007. RTF 11,42 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIX. rokovania MZ
1008. RTF 15,91 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
1009. RTF 11,66 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XXIX. rokovaní MZ v Košiciach
1010. RTF 12,03 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Žriedlová“
1011. RTF 14 KB VZN mesta Košice o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jaz. školy, dieťa mat. školy a dieťa škol. zariadenia
1012. RTF 12,07 KB VZN mesta Košice o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
1013. RTF 11,66 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „K lesu“, „Na Brehu“, „Staroslovanská“, „Tokajská“, „Tibavská“, „Vínna“, „Pri Teleku“
1014. RTF 11,31 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
1015. RTF 12,1 KB VZN mesta Košice č. 100 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
1016. RTF 24,61 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny IV. stavby Obytného súboru Košice – Ťahanovce
1017. RTF 29,24 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ťahanovce - sever
1018. RTF 16,24 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Čičky
1019. RTF 19,26 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Hraničná ul.
1020. RTF 15,93 KB Zmeny a doplnky ÚPN Z Barca, lokalita Hraničná ul.
1021. RTF 17,71 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Kavečany - východ
1022. RTF 19,15 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Šaca - U.S.Steel
1023. RTF 17,69 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Girbeš
1024. RTF 14,15 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.9.2009
1025. RTF 17,7 KB 5. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2009
1026. ZIP 118,26 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2010 – 2012
1027. RTF 14,85 KB Pravidlá prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice
1028. RTF 12,49 KB Akčný plán na roky 2009 – 2011 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice pre roky 2009 – 2015
1029. RTF 14,75 KB Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených soc. vylúčením
1030. RTF 13,15 KB Koncepcia školstva mesta Košice na roky 2009 - 2013
1031. RTF 12,05 KB Vyhodnotenie prevádzky detskej železnice v Košiciach v sezóne r. 2009
1032. RTF 11,27 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok r. 2010
1033. RTF 11,83 KB Petícia proti odvozu nelegálneho odpadu z Luníka IX
1034. RTF 14,31 KB Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 963 zo dňa 15. 12. 2005, č. 1001 zo dňa 23. 2. 2006, č. 828 zo dňa 13. 5. 2009 a č. 944 zo dňa 25. 8. 2009
1035. RTF 12,41 KB Zrušenie bodu 7 v ukladacej časti uznesenia MZ v Košiciach č. 968 zo dňa 30. 1. 2006
1036. RTF 25,46 KB Zverenie nehnuteľností do správy Zoologickej záhrade Košice
1037. RTF 252,54 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1038. RTF 169,73 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice – Juh
1039. RTF 12,96 KB Dlhodobý prenájom pozemku v areáli DPMK, a.s. Bardejovská 6, Košice
1040. RTF 14,27 KB Dlhodobý prenájom areálu detského ihriska „Anička“ formou obchodnej verejnej súťaže
1042. RTF 13,05 KB Uplatnenie predkupného práva mestom Košice na spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v k. ú. Terasa
1043. RTF 13,4 KB Kúpa nehnuteľností v k.ú. Čermeľ a k.ú. Kostoľany nad Hornádom od SR - Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku do vlastníctva mesta Košice
1044. RTF 13,19 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Kamila Kővera AVES-SAT na ul. Cesta pod Hradovou č. 17
1045. RTF 12,98 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Emila Riška na ul. Stará baštová č. 3
1046. RTF 16,19 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Dušana Sačka a Ľudmilu Adamcovú
1047. RTF 13,95 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre Ing. Zoltána Kollára a Ing. Yvetu Kollárovú
1048. RTF 13,3 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina pre Michala Ňocha a Teréziu Ňochovú
1049. RTF 14,6 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
1050. RTF 13,84 KB Odpredaj budovy bývalej MŠ na ul. Repná 4, vrátane pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre MČ Košice – Ťahanovce
1051. RTF 12,66 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre Martinu Nagyovú
1052. RTF 13,13 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ľubomíra Foltínyho
1053. RTF 12,51 KB Odpredaj pozemku a stavby trafostanice v k. ú. Stredné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
1054. RTF 13,44 KB Zmeny v komisiách MZ v Košiciach
1055. RTF 15,15 KB Informácia o priebehu a stave vysporiadania vzťahu medzi DPMK , a.s. a spoločnosťou OutClaim, s.r.o.