Prejsť na obsah

Uznesenia: 1003 - 1055

XXX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 15.12.2009

UZNESENIE: 1011

Názov:
VZN mesta Košice o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jaz. školy, dieťa mat. školy a dieťa škol. zariadenia
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 112

Ostatné

1003. RTF 22,54 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita VŠA
1004. RTF 12,64 KB Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice
1005. RTF 13,29 KB Plat hlavného kontrolóra mesta Košice
1006. RTF 11,9 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIX. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
1007. RTF 11,42 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIX. rokovania MZ
1008. RTF 15,91 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
1009. RTF 11,66 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XXIX. rokovaní MZ v Košiciach
1010. RTF 12,03 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Žriedlová“
1012. RTF 12,07 KB VZN mesta Košice o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta
1013. RTF 11,66 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „K lesu“, „Na Brehu“, „Staroslovanská“, „Tokajská“, „Tibavská“, „Vínna“, „Pri Teleku“
1014. RTF 11,31 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
1015. RTF 12,1 KB VZN mesta Košice č. 100 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
1016. RTF 24,61 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny IV. stavby Obytného súboru Košice – Ťahanovce
1017. RTF 29,24 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ťahanovce - sever
1018. RTF 16,24 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Čičky
1019. RTF 19,26 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Hraničná ul.
1020. RTF 15,93 KB Zmeny a doplnky ÚPN Z Barca, lokalita Hraničná ul.
1021. RTF 17,71 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Kavečany - východ
1022. RTF 19,15 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Šaca - U.S.Steel
1023. RTF 17,69 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Girbeš
1024. RTF 14,15 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.9.2009
1025. RTF 17,7 KB 5. zmena programového rozpočtu mesta na rok 2009
1026. ZIP 118,26 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2010 – 2012
1027. RTF 14,85 KB Pravidlá prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice
1028. RTF 12,49 KB Akčný plán na roky 2009 – 2011 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice pre roky 2009 – 2015
1029. RTF 14,75 KB Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených soc. vylúčením
1030. RTF 13,15 KB Koncepcia školstva mesta Košice na roky 2009 - 2013
1031. RTF 12,05 KB Vyhodnotenie prevádzky detskej železnice v Košiciach v sezóne r. 2009
1032. RTF 11,27 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok r. 2010
1033. RTF 11,83 KB Petícia proti odvozu nelegálneho odpadu z Luníka IX
1034. RTF 14,31 KB Zrušenie uznesení MZ v Košiciach č. 963 zo dňa 15. 12. 2005, č. 1001 zo dňa 23. 2. 2006, č. 828 zo dňa 13. 5. 2009 a č. 944 zo dňa 25. 8. 2009
1035. RTF 12,41 KB Zrušenie bodu 7 v ukladacej časti uznesenia MZ v Košiciach č. 968 zo dňa 30. 1. 2006
1036. RTF 25,46 KB Zverenie nehnuteľností do správy Zoologickej záhrade Košice
1037. RTF 252,54 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1038. RTF 169,73 KB Zverenie nehnuteľností do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a MČ Košice – Juh
1039. RTF 12,96 KB Dlhodobý prenájom pozemku v areáli DPMK, a.s. Bardejovská 6, Košice
1040. RTF 14,27 KB Dlhodobý prenájom areálu detského ihriska „Anička“ formou obchodnej verejnej súťaže
1041. RTF 14,93 KB Dlhodobý prenájom pozemku v areáli na Jarmočnej ul. v Košiciach pre Arcidiecéznu charitu
1042. RTF 13,05 KB Uplatnenie predkupného práva mestom Košice na spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v k. ú. Terasa
1043. RTF 13,4 KB Kúpa nehnuteľností v k.ú. Čermeľ a k.ú. Kostoľany nad Hornádom od SR - Lesov Slovenskej republiky, štátneho podniku do vlastníctva mesta Košice
1044. RTF 13,19 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Kamila Kővera AVES-SAT na ul. Cesta pod Hradovou č. 17
1045. RTF 12,98 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Emila Riška na ul. Stará baštová č. 3
1046. RTF 16,19 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Dušana Sačka a Ľudmilu Adamcovú
1047. RTF 13,95 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre Ing. Zoltána Kollára a Ing. Yvetu Kollárovú
1048. RTF 13,3 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina pre Michala Ňocha a Teréziu Ňochovú
1049. RTF 14,6 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
1050. RTF 13,84 KB Odpredaj budovy bývalej MŠ na ul. Repná 4, vrátane pozemkov v k. ú. Ťahanovce pre MČ Košice – Ťahanovce
1051. RTF 12,66 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre Martinu Nagyovú
1052. RTF 13,13 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ľubomíra Foltínyho
1053. RTF 12,51 KB Odpredaj pozemku a stavby trafostanice v k. ú. Stredné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
1054. RTF 13,44 KB Zmeny v komisiách MZ v Košiciach
1055. RTF 15,15 KB Informácia o priebehu a stave vysporiadania vzťahu medzi DPMK , a.s. a spoločnosťou OutClaim, s.r.o.