Prejsť na obsah

Uznesenia: 846 - 890

XXVI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXVI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 25.06.2009

UZNESENIE: 883

Názov:
Odpredaj nebytového priestoru pre Emila Riška na ul. Čapajevova č. 1

Ostatné

846. RTF 13,5 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
847. RTF 12,4 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
848. RTF 12,2 KB Ústna informácia o príprave zmeny ÚP v lokalite VŠA Košice
849. RTF 18,57 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
850. RTF 12,06 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva
851. RTF 11,62 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31. 3. 2009
852. RTF 13,95 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2008
853. RTF 155,63 KB 3. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009
854. RTF 18,19 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalite Za Baránkom
855. RTF 14,17 KB Príprava projektu „Posilnenie uvedomenosti o spoločných historických a kultúrnych tradíciách Abova na oboch stranách hranice“
856. RTF 18,87 KB Zateplenie bytovej budovy na Vojvodskej č. 2, 4 v Košiciach z finančných prostriedkov Vládneho programu zatepľovania
857. RTF 13,08 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2008/2009
858. RTF 30,65 KB Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach
859. RTF 13,36 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach
860. RTF 13,2 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v areáli Technickej univerzity v Košiciach
861. RTF 14,45 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
862. RTF 13,41 KB Zámena pozemkov v k. ú. Letná medzi firmou ROKOKO PENZIÓN, s.r.o. a mestom Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
863. RTF 14,9 KB Zámena pozemkov v k.ú. Severné mesto medzi mestom Košice a firmou VIRTUS a.s.
864. RTF 14,03 KB Zámena pozemkov v k.ú. Grunt medzi mestom Košice a Ing. Petrom Čepelom a Jarmilou Čepelovou bez finančného vyrovnania
865. RTF 15,22 KB Zámena pozemkov v k.ú. Čermeľ a k.ú. Severné mesto medzi mestom Košice
866. RTF 13,2 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 604 zo dňa 11.9.2008
867. RTF 12,77 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 540 zo dňa 26.-27.6.2008 a predaj nehnuteľností v k. ú. Železiarne v bývalom areáli CASSPOS pre firmu IPSA, s.r.o.
868. RTF 13,74 KB Kúpa pozemku pod odovzdávacou stanicou č. 1704 v k.ú. Severné mesto na Palkovičovej ulici mestom Košice
869. RTF 15,53 KB Bezodplatný prevod stavieb a pozemkov v areáli bývalých kasární kpt. Jaroša mestom Košice
870. RTF 13,93 KB Uplatnenie práva spätnej kúpy pozemku mestom Košice v k.ú. Grunt v podiele 1 k celku
871. RTF 14,25 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pre SUPRA Investície, s.r.o.
872. RTF 13,87 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina pre Obec Malá Lodina
873. RTF 12,83 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Františka Kolibára – ASKOF
874. RTF 14,18 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Brody formou dobrovoľnej dražby
875. RTF 13,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Baška pre Ladislava Horvátha
876. RTF 14,34 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Petrik spol. s r.o.
877. RTF 13,73 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Jazero pre RNDr. Jána Hoppana a Ing. arch. Agnesu Hoppanovú do bezpodielového spoluvlastníctva
878. RTF 12,62 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Viktora Husovca
879. RTF 12,23 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Bernarda Kuchtu a Ing. Ingrid Kuchtovú
880. RTF 13,76 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ivetu Faškovú
881. RTF 18,72 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
882. RTF 13,43 KB Odpredaj voľného bytu na ul. Jesenná 22 formou verejnej dražby
884. RTF 14,33 KB Odpredaj nebytového priestoru pre ACS spol. s r.o. na ul. Sokolovská č. 16
885. RTF 14,08 KB Odpredaj nebytového priestoru pre vlastníčku bytu Evu Marušovú na ul. Pajorova č. 9
886. RTF 13,78 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu AKTIV SLOVAKIA s.r.o. na ul. Hlavná č. 99
887. RTF 14,15 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu BAM-EKO a.s. na ul. Alžbetina č. 13 – Mäsiarska č. 2
888. RTF 14,02 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu MUDr. Roberta Rolanda na ul. Alžbetina č. 31
889. RTF 14,05 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Teréziu Pleceník-Gašparovú na ul. Alžbetina č. 13 - Mäsiarska č. 2
890. RTF 15,47 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Jána Lačného - ARMATUS na ul. Mäsiarska č. 32