Prejsť na obsah

Uznesenia: 846 - 890

XXVI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXVI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 25.06.2009

UZNESENIE: 877

Názov:
Odpredaj pozemku v k.ú. Jazero pre RNDr. Jána Hoppana a Ing. arch. Agnesu Hoppanovú do bezpodielového spoluvlastníctva

Ostatné

846. RTF 13,5 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
847. RTF 12,4 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
848. RTF 12,2 KB Ústna informácia o príprave zmeny ÚP v lokalite VŠA Košice
849. RTF 18,57 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
850. RTF 12,06 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva
851. RTF 11,62 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31. 3. 2009
852. RTF 13,95 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2008
853. RTF 155,63 KB 3. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009
854. RTF 18,19 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalite Za Baránkom
855. RTF 14,17 KB Príprava projektu „Posilnenie uvedomenosti o spoločných historických a kultúrnych tradíciách Abova na oboch stranách hranice“
856. RTF 18,87 KB Zateplenie bytovej budovy na Vojvodskej č. 2, 4 v Košiciach z finančných prostriedkov Vládneho programu zatepľovania
857. RTF 13,08 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2008/2009
858. RTF 30,65 KB Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach
859. RTF 13,36 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach
860. RTF 13,2 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v areáli Technickej univerzity v Košiciach
861. RTF 14,45 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
862. RTF 13,41 KB Zámena pozemkov v k. ú. Letná medzi firmou ROKOKO PENZIÓN, s.r.o. a mestom Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
863. RTF 14,9 KB Zámena pozemkov v k.ú. Severné mesto medzi mestom Košice a firmou VIRTUS a.s.
864. RTF 14,03 KB Zámena pozemkov v k.ú. Grunt medzi mestom Košice a Ing. Petrom Čepelom a Jarmilou Čepelovou bez finančného vyrovnania
865. RTF 15,22 KB Zámena pozemkov v k.ú. Čermeľ a k.ú. Severné mesto medzi mestom Košice
866. RTF 13,2 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 604 zo dňa 11.9.2008
867. RTF 12,77 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 540 zo dňa 26.-27.6.2008 a predaj nehnuteľností v k. ú. Železiarne v bývalom areáli CASSPOS pre firmu IPSA, s.r.o.
868. RTF 13,74 KB Kúpa pozemku pod odovzdávacou stanicou č. 1704 v k.ú. Severné mesto na Palkovičovej ulici mestom Košice
869. RTF 15,53 KB Bezodplatný prevod stavieb a pozemkov v areáli bývalých kasární kpt. Jaroša mestom Košice
870. RTF 13,93 KB Uplatnenie práva spätnej kúpy pozemku mestom Košice v k.ú. Grunt v podiele 1 k celku
871. RTF 14,25 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pre SUPRA Investície, s.r.o.
872. RTF 13,87 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina pre Obec Malá Lodina
873. RTF 12,83 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Františka Kolibára – ASKOF
874. RTF 14,18 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Brody formou dobrovoľnej dražby
875. RTF 13,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Baška pre Ladislava Horvátha
876. RTF 14,34 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Petrik spol. s r.o.
878. RTF 12,62 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Viktora Husovca
879. RTF 12,23 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Bernarda Kuchtu a Ing. Ingrid Kuchtovú
880. RTF 13,76 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ivetu Faškovú
881. RTF 18,72 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
882. RTF 13,43 KB Odpredaj voľného bytu na ul. Jesenná 22 formou verejnej dražby
883. RTF 14,06 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Emila Riška na ul. Čapajevova č. 1
884. RTF 14,33 KB Odpredaj nebytového priestoru pre ACS spol. s r.o. na ul. Sokolovská č. 16
885. RTF 14,08 KB Odpredaj nebytového priestoru pre vlastníčku bytu Evu Marušovú na ul. Pajorova č. 9
886. RTF 13,78 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu AKTIV SLOVAKIA s.r.o. na ul. Hlavná č. 99
887. RTF 14,15 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu BAM-EKO a.s. na ul. Alžbetina č. 13 – Mäsiarska č. 2
888. RTF 14,02 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu MUDr. Roberta Rolanda na ul. Alžbetina č. 31
889. RTF 14,05 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Teréziu Pleceník-Gašparovú na ul. Alžbetina č. 13 - Mäsiarska č. 2
890. RTF 15,47 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Jána Lačného - ARMATUS na ul. Mäsiarska č. 32