Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXVI

XXVI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 25.06.2009
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 25. 6. 2009 (štvrtok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

Návrh programu:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XXVI. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
1. ZIP 95,05 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXIV. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
2. ZIP 4,48 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. --- Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 68,21 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XXIV. rokovaní MZ dňa 30.4.2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
5. ZIP 311,1 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31.3.2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
6. ZIP 187,86 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2008 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 182,22 KB Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 572,39 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice Lokalita: Za Baránkom PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 44,29 KB Príprava projektu - Posilnenie uvedomenosti o spoločných historických a kultúrnych tradíciách Abova - v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007 – 2013 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
10. ZIP 169,3 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2008/2009 PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
11. ZIP 137,98 KB Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
12. ZIP 47,2 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Kolárčik, riaditeľ MMK
13. --- Interpelácie poslancov MZ
14. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
15. ZIP 523,79 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v areáli Technickej univerzity v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
16. ZIP 644,99 KB Zverenie majetku mesta do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
17. ZIP 527,72 KB Zámena pozemkov v k.ú. Letná vo vlastníctve firmy ROKOKO PENZIÓN, s.r.o. za pozemky v k.ú. Letná vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
18. ZIP 963,99 KB Zámena pozemkov v k.ú. Severné mesto medzi mestom Košice a firmou VIRTUS a.s. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
19. ZIP 611,92 KB Zámena pozemkov v k.ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice a manželov Ing. P.Č. a J.Č. bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
20. ZIP 832,09 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 604 zo dňa 11.9.2008 PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
21. ZIP 804,45 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 540 zo dňa 26.-27.6.2008 a predaj nehnuteľností v k.ú. Železiarne v bývalom areáli CASSPOS pre firmu IPSA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
22. ZIP 503,18 KB Kúpa pozemku pod odovzdávacou stanicou č. 1704 v k.ú. Severné mesto na Palkovičovej ulici mestom Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
23. ZIP 588,48 KB Kúpa stavieb a pozemkov v areáli bývalých kasárni kpt. Jaroša mestom Košice PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
24. ZIP 735,74 KB Uplatnenie práva spätnej kúpy pozemku mestom Košice v k.ú. Grunt v podiele 1 k celku PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
25. ZIP 849,87 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pre SUPRA Investície, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
26. ZIP 1,06 MB Odpredaj pozemkov v k.ú. Malá Lodina pre Obec Malá Lodina PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
27. ZIP 641,62 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre F. K. – ASKOF PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
28. ZIP 1,24 MB Odpredaj pozemkov v k.ú. Brody formou dobrovoľnej dražby PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
29. ZIP 509,4 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Baška pre L. H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
30. ZIP 472,61 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre Petrik spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
31. ZIP 859 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Jazero pre RNDr. J.H. a Ing. arch. A.H. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
32. ZIP 804,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. V. H. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
33. ZIP 750,23 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Sokoľ pre Ing. B. K. a Ing. I. K. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
34. ZIP 816,8 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Sokoľ pre I. F. PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
35. ZIP 41,45 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb PREDKLADÁ: p. Čečko, námestník primátora
36. ZIP 686,74 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Datacom, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
37. ZIP 562,52 KB Odpredaj voľného bytu na ul. Jesenná 22 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
38. ZIP 884,86 KB Odpredaj nebytového priestoru pre E. R. na ul. Čapajevova č. 1 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
39. ZIP 855,44 KB Odpredaj nebytového priestoru pre ACS spol. s r.o. na ul. Sokolovská č. 16 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
40. ZIP 1,03 MB Odpredaj nebytového priestoru pre vlastníčku bytu E. M. na ul. Pajorova č. 9 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
41. ZIP 746,59 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu AKTIV SLOVAKIA s.r.o. na ul. Hlavná č. 99 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
42. ZIP 1,64 MB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu BAM-EKO a.s. na ul. Alžbetina č. 13 – Mäsiarska č. 2 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
43. ZIP 1011,02 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu MUDr. R. R. na ul. Alžbetina č. 31 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
44. ZIP 868,29 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu T. P. – G. na ul. Alžbetina č. 13 – Mäsiarska č. 2 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
45. ZIP 817,33 KB Odpredaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. J. L. – ARMATUS na ul. Mäsiarska č. 32 PREDKLADÁ: p. Vargovčák, námestník primátora
46. --- Rôzne
47. --- Záver