Prejsť na obsah

Uznesenia: 378 - 426

pokračovanie XIII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 11.03.2008

UZNESENIE: 404

Názov:
Odpredaj nebytového priestoru pre ABM DENT, s..r.o., na ul. Výstavby 14

Ostatné

378. RTF 69,64 KB Dlhodobý prenájom majetku mesta Košice pre Mestský Futbalový Klub Košice, a.s.
379. RTF 11,27 KB Informácia o pripravovaných zmenách a doplnkoch ÚPN zóny IV. a V. stavby obytného súboru Ťahanovce
380. RTF 10,7 KB Informácia o územnoplánovacej príprave lokality Košice - Východné mesto
381. RTF 12,98 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Vyšné Opátske a Krásna - Východ
382. RTF 16,48 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Krásna nad Hornádom lokalita Východ
383. RTF 14,03 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Košice – Vyšné Opátske v lokalitách Pri nábreží a Záhrady
384. RTF 12,5 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady
385. RTF 285,24 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
386. RTF 41,41 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých sídlom je Mesto Košice a zriaďovateľom je Krajský školský úrad
387. RTF 96,92 KB Delegovanie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Košice do Rady škôl a škol. zariadení, ktorých sídlom je Mesto Košice a zriaďovateľom je KSK
388. RTF 12,07 KB Správa o realizácii „Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením“
389. RTF 11,97 KB Správa o spôsobe zabezpečenia starostlivosti o ľudí bez domova
390. RTF 23,64 KB Povinná príloha k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu a Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
391. RTF 12,49 KB Systém kontroly množstva vyprodukovaného odpadu na území mesta Košíc
392. RTF 13,2 KB Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
393. RTF 11,57 KB Poriadok o náhradách poslancov MZ
394. RTF 10,7 KB Zmena Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
395. RTF 18,76 KB „Cena mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy
396. RTF 11,65 KB „Čestný občan mesta Košice“
397. RTF 11,88 KB Zmena v Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri MZ v Košiciach
398. RTF 15,81 KB Problematika v oblasti cestovného ruchu
399. RTF 12,53 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
400. RTF 15,37 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Poľov
401. RTF 12,27 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavnej 33 pre Jozefa Maskaľa, SOLID
402. RTF 16,2 KB Odpredaj bytov č. 1 a č. 2 na ul. Hlavná 33 – Orlia 5 pre nájomcov Jozefa Maskaľa s manželkou a Mgr. Jána Urbana
403. RTF 10,86 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov pre KONEX elektro, spol. s r.o., na Južnej triede 5
405. RTF 12,96 KB Odpredaj voľných bytov na ul. Zimná 12, ul. Ružínska 16 a ul. Ružová 39 v Košiciach formou verejnej dražby
406. RTF 18,97 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
407. RTF 11,33 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre Janu Beliovú
408. RTF 11,34 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre Juditu Janišovú
409. RTF 11,77 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre JUDr. Pavla Mesároša
410. RTF 11,76 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre Ing. Petra Bartla, CSc
411. RTF 11,6 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre JPC, s.r.o.
412. RTF 11,55 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Petra Doboša
413. RTF 11,6 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Martina Hromjáka
414. RTF 11,44 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Belá pre Mariána Koľveka a manželku Lýdiu
415. RTF 14,1 KB Predaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
416. RTF 11,46 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Opátka pre Kláru Vojtekovú
417. RTF 11,66 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Michala Ihnatka
418. RTF 11,46 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Viktora Šmelka
419. RTF 11,5 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Kamilu Laskú
420. RTF 12,01 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov pre PROFESSIONAL, spol. s r.o., na ul. Hlavná 25
421. RTF 11,54 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Ružín pre Mgr. Rolanda Meštera
422. RTF 14,93 KB Odkúpenie pozemkov v k. ú. Grunt pod budovou ZŠ na ulici Jána Pavla II. 1 Košice
423. RTF 14,98 KB Zmena uznesení MZ č. 127 a č. 128 zo dňa 26. a 27.4.2007
424. RTF 11,94 KB Zmena uznesenia MZ č. 349 zo dňa 13. a 14. decembra 2007
425. RTF 13,77 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Barca od Kňaz. seminára sv. Karola Boromejského a bezodplat. prevod pozemkov v k.ú. Barca od SR – Slov. pozem. fondu Bratislava
426. RTF 11,89 KB Zmena v Legislatívno-právnej komisii pri MZ v Košiciach