Prejsť na obsah

Uznesenia: 378 - 426

pokračovanie XIII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 11.03.2008

UZNESENIE: 384

Názov:
Delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady

Ostatné

378. RTF 69,64 KB Dlhodobý prenájom majetku mesta Košice pre Mestský Futbalový Klub Košice, a.s.
379. RTF 11,27 KB Informácia o pripravovaných zmenách a doplnkoch ÚPN zóny IV. a V. stavby obytného súboru Ťahanovce
380. RTF 10,7 KB Informácia o územnoplánovacej príprave lokality Košice - Východné mesto
381. RTF 12,98 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Vyšné Opátske a Krásna - Východ
382. RTF 16,48 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Krásna nad Hornádom lokalita Východ
383. RTF 14,03 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Košice – Vyšné Opátske v lokalitách Pri nábreží a Záhrady
385. RTF 285,24 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
386. RTF 41,41 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých sídlom je Mesto Košice a zriaďovateľom je Krajský školský úrad
387. RTF 96,92 KB Delegovanie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Košice do Rady škôl a škol. zariadení, ktorých sídlom je Mesto Košice a zriaďovateľom je KSK
388. RTF 12,07 KB Správa o realizácii „Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách s vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením“
389. RTF 11,97 KB Správa o spôsobe zabezpečenia starostlivosti o ľudí bez domova
390. RTF 23,64 KB Povinná príloha k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu a Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
391. RTF 12,49 KB Systém kontroly množstva vyprodukovaného odpadu na území mesta Košíc
392. RTF 13,2 KB Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky
393. RTF 11,57 KB Poriadok o náhradách poslancov MZ
394. RTF 10,7 KB Zmena Odmeňovacieho poriadku poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach
395. RTF 18,76 KB „Cena mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy
396. RTF 11,65 KB „Čestný občan mesta Košice“
397. RTF 11,88 KB Zmena v Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri MZ v Košiciach
398. RTF 15,81 KB Problematika v oblasti cestovného ruchu
399. RTF 12,53 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
400. RTF 15,37 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Poľov
401. RTF 12,27 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavnej 33 pre Jozefa Maskaľa, SOLID
402. RTF 16,2 KB Odpredaj bytov č. 1 a č. 2 na ul. Hlavná 33 – Orlia 5 pre nájomcov Jozefa Maskaľa s manželkou a Mgr. Jána Urbana
403. RTF 10,86 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov pre KONEX elektro, spol. s r.o., na Južnej triede 5
404. RTF 12,64 KB Odpredaj nebytového priestoru pre ABM DENT, s..r.o., na ul. Výstavby 14
405. RTF 12,96 KB Odpredaj voľných bytov na ul. Zimná 12, ul. Ružínska 16 a ul. Ružová 39 v Košiciach formou verejnej dražby
406. RTF 18,97 KB Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
407. RTF 11,33 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Krásna pre Janu Beliovú
408. RTF 11,34 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre Juditu Janišovú
409. RTF 11,77 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre JUDr. Pavla Mesároša
410. RTF 11,76 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre Ing. Petra Bartla, CSc
411. RTF 11,6 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre JPC, s.r.o.
412. RTF 11,55 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Petra Doboša
413. RTF 11,6 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Martina Hromjáka
414. RTF 11,44 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Belá pre Mariána Koľveka a manželku Lýdiu
415. RTF 14,1 KB Predaj pozemkov v k. ú. Malá Lodina formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
416. RTF 11,46 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Opátka pre Kláru Vojtekovú
417. RTF 11,66 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Michala Ihnatka
418. RTF 11,46 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Viktora Šmelka
419. RTF 11,5 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Kamilu Laskú
420. RTF 12,01 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov pre PROFESSIONAL, spol. s r.o., na ul. Hlavná 25
421. RTF 11,54 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Ružín pre Mgr. Rolanda Meštera
422. RTF 14,93 KB Odkúpenie pozemkov v k. ú. Grunt pod budovou ZŠ na ulici Jána Pavla II. 1 Košice
423. RTF 14,98 KB Zmena uznesení MZ č. 127 a č. 128 zo dňa 26. a 27.4.2007
424. RTF 11,94 KB Zmena uznesenia MZ č. 349 zo dňa 13. a 14. decembra 2007
425. RTF 13,77 KB Kúpa pozemkov v k.ú. Barca od Kňaz. seminára sv. Karola Boromejského a bezodplat. prevod pozemkov v k.ú. Barca od SR – Slov. pozem. fondu Bratislava
426. RTF 11,89 KB Zmena v Legislatívno-právnej komisii pri MZ v Košiciach