Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVII

XVII. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

XVII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
30. júna - 1.7.júla 2005 (štvrtok, piatok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".
Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XVII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 98,77 KB Informácia o plnení uznesení zo XVI. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 28.4.2005, jeho pokračovania dňa 10.5.2005 a prehľad o stave plnenia uznesení za predchádzajúce obdobie PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od XVI. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XVI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 31,15 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od XVI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Francan, poverený zastupovaním náčelníka mestskej polície
5. ZIP 24,44 KB p. Francan, poverený zastupovaním náčelníka mestskej polície PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 89,05 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za I. štvrťrok 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 2,71 KB Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2005 - Dodatok PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 21,74 KB Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2005 PREDKLADÁ: p. Trebula, primátor mesta
8. ZIP 6,43 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. ZIP 5,87 KB Návrh na doplnenie a zmeny Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 27,04 KB Dopracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice do akčných plánov pre prioritné úlohy roku 2006 PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
11. ZIP 13,88 KB Návrh tarify DPMK, a.s. pre mestskú pravidelnú dopravu osôb v Košiciach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
12. ZIP 50,15 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2004, stave konkurzných konaní a likvidácie podnikov PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
p. Knapík, námestník primátora
p. Čuňo, námestník primátora
13. ZIP 4,15 KB Návrh na finančné krytie spolufinancovania mesta Košice na projekte: Uzavretie a rekultivácia starej enviromentálnej záťaže skládky tuhého odpadu Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
14. ZIP 13,6 KB Zmena územného plánu zóny Košice - Krásna n/H - lokalita: Pri cintoríne PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
15. ZIP 16,55 KB Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko - sídelnej aglomerácie Košice - lokality: Nemocnica I, Nemocnica II PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
16. ZIP 23,99 KB Návrh rozvoja sociálnych služieb pre seniorov mesta Košice na obdobie r. 2005 - 2007 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
17. ZIP 3,08 KB Návrh na nepeňažný vklad mesta Košice do Občianskeho združenia Košická aréna PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
18. ZIP 8,01 KB Správa o stave riešenia a ďalšieho postupu pri realizácii Košického protokolu 21. storočia PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
19. ZIP 64,47 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne 2004 - 2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
20. --- Návrh na udelenie "Ceny Košického samosprávneho kraja" a "Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja" pre jednotlivca a kolektívy v roku 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
21. --- Návrh Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a na zamedzenie rozporu záujmov PREDKLADÁ: p. Betuš, predseda komisie
22. --- Návrh Komisie MZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o prijatí podnetu PREDKLADÁ: p. Betuš, predseda komisie
23. ZIP 7,69 KB Rámcová obsahová náplň XVIII. - XX. rokovania mestského zastupiteľstva na II. polrok r. 2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
24. --- Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
25. ZIP 3,04 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Konštruktu - P. Z. na ul. D. Feju 5 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 3,07 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre A. Š. - Sklo - porcelán na ul. Drevný trh 5 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 3,08 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M. Š. na Ceste pod Hradovou 15 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 3,06 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre M. M. - Potraviny TOMA na Ceste pod Hradovou 19 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 3,02 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre J. Z. -PACO na ul. Štúrova 17 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. ZIP 2,91 KB Predaj alikvotnej časti pozemku k nebytovému priestoru pre A. K. na ul. L. Novomeského 9 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
31. ZIP 2,86 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Staré mesto PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
32. ZIP 4,52 KB Dlhodobý prenájom pre Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
33. ZIP 2,91 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
34. --- Interpelácie poslancov MZ
35. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
36. ZIP 3,07 KB Odplatné nadobúdanie nehnuteľnosti v k. ú. Stredné mesto do vlastníctva mesta PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
37. ZIP 3,12 KB Odpredaj voľného bytu v bytovom dome Kováčska 69 formou verejnej dražby PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
38. ZIP 3,39 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Furča vo vlastníctve mesta Košice pre firmu Labaš, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
39. ZIP 3,84 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Grunt medzi mestom Košice a P.Č. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
40. ZIP 3,2 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre K. V. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
41. ZIP 2,72 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre S. L. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
42. ZIP 3,16 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre J. Š. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
43. ZIP 3,04 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Furča vo vlastníctve mesta Košice pre P. K. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
44. ZIP 2,52 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Východoslovenskú energetiku, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
45. ZIP 3,31 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice do podielového spoluvlatníctva pre J. F. a M. F. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
46. ZIP 2,44 KB Odpredaj nehnuteľnosti - časti pozemku v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre I. L. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
47. ZIP 3,02 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú . Veľká Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre J. Š. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
48. ZIP 2,94 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k. ú . Veľká Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Š. H. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
49. ZIP 2,89 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k. ú . Jazero medzi mestom Košice a M. Š. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
50. ZIP 2,79 KB Zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť v k.ú. Krásna PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
51. --- Rôzne
52. --- Záver