Prejsť na obsah

Uznesenia: 1233 - 1252

17. mimoriadne rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 14.11.2006

UZNESENIE: 1243

Názov:
Postoj mesta Košice k návrhu na určenie dobývacieho priestoru na ťažbu uránu v lokalite Jahodná – Kurišková

Ostatné

1233. RTF 231,64 KB 4. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2006
1234. RTF 13,36 KB Podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytového domu Južná trieda 23, 25, 27
1235. RTF 8,53 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.9.2006
1236. RTF 11,25 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
1237. RTF 10,92 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 71 o miestnych daniach
1238. RTF 9,88 KB VZN mesta Košice o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1239. RTF 14,17 KB Zmeny a doplnky Územného plánu HSA Košice v lokalite Krásna - Na hore
1240. RTF 10,87 KB Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom v lokalite Na hore
1241. RTF 9,08 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Galgovecká ulica“
1242. RTF 8,83 KB Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice na kultúru a duchovný rozvoj
1244. RTF 9,14 KB Zapojenie mesta Košice do programu URBACT
1245. RTF 15,23 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice od spol. Lidl Slovenská republika, v.o.s.
1246. RTF 16,62 KB VZN mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva
1247. RTF 12,08 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre firmu Rabaka reklamné panely, s.r.o.
1248. RTF 11,81 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre VVS, a.s.
1249. RTF 11,25 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt na Lechkého ulici v Košiciach pre JAZDECKÝ KLUB EMCAR
1250. RTF 12,37 KB Zmena uznesenia MZ č. 1212 zo dňa 26.10.2006 o odpredaji pozemkov v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
1251. RTF 11,02 KB Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1209 zo dňa 26.10.2006 - odpredaj nebytových priestorov na Hlavnej ulici v Košiciach
1252. RTF 11,97 KB Portrétovanie primátora mesta Košice podľa stáročných zvyklostí mesta Košice