Prejsť na obsah

Zasadnutie: 52

17. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 14.11.2006
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

17. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

14. novembra 2006 ( utorok ) od 8.00 hod.

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. --- Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
1. --- Obnova bytového domu Južná tr. č. 23, 25, 27 – schválenie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
2. ZIP 103,22 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30. 9. 2006 PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
3. ZIP 6,47 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
4. ZIP 12,07 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č.71 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
5. ZIP 25,2 KB Návrh VZN mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
6. ZIP 12,93 KB Návrh VZN mesta Košice o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
7. ZIP 2,16 KB Zmena územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, lokalita Krásna – Na hore PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
8. ZIP 2,5 KB Zmena územného plánu zóny Košice - Krásna nad Hornádom, lokalita Na hore PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
9. ZIP 6,2 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Galgovecká“ PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
10. --- Poskytnutie dotácií v zmysle VZN mesta Košice č. 76 na kultúru a duchovný rozvoj PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
11. --- Návrh na určenie dobývacieho priestoru na ťažbu uránu v lokalite Jahodná – Kurišková PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
12. --- Zapojenie Mesta Košice do programu URBACT PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
13. --- Bezodplatný prevod dokončených investícií vo vlastníctve Mesta Košice od spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
14. --- Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh využitia bývalých vojenských kasární kpt. Jaroša na Kukučínovej ulici PREDKLADÁ: p. Knapík, primátor mesta
15. --- Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Južné mesto pre firmu Rabaka reklamné panely, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
16. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemkov v k.ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
17. --- Odpredaj nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Grunt pre JAZDECKÝ KLUB EMCAR PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
18. --- Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 1212 zo dňa 26.10.2006 o odpredaji pozemkov v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
19. --- Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 1209 zo dňa 26.10.2006 – odpredaj nebytových priestorov na Hlavnej ulici v Košiciach PREDKLADÁ: p. Grega, poslanec MZ
20. --- Návrh na portrétovanie primátora mesta Košice podľa storočných zvyklostí mesta Košice PREDKLADÁ: p. Sabol, riaditeľ MMK
21. --- Záver – vystúpenie primátora mesta