Prejsť na obsah

Uznesenia: 970 - 1018

XXI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 23.02.2006

Zoznam

970. RTF 10,5 KB Plat námestníka primátora povereného zastupovaním primátora mesta Košice
971. RTF 12,38 KB Informácia o plnení uznesení MZ
972. RTF 10,44 KB Informácia o činnosti námestníka primátora povereného zastupovaním primátora mesta Košice
973. RTF 13,93 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
974. RTF 9,54 KB Správa o činnosti mestskej polície
975. RTF 10,49 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
976. RTF 13,69 KB Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
977. RTF 13,74 KB Pravidlá pre poskytovanie dotácií v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach
978. RTF 10,86 KB Doplnenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení
979. RTF 10,21 KB Zmena Organizačného poriadku zamestnancov Mesta Košice
980. RTF 11,61 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2006
981. RTF 11,17 KB Správa o realizácii Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice do roku 2010
982. RTF 10,96 KB Účasť mesta Košice ako partnera mesta Plovdiv v projekte budovania spolupráce medzi partnerskými mestami
983. RTF 15,77 KB Doplnenie zriaďovacej listiny Správy mestskej zelene
984. RTF 17,08 KB Založenie nehnuteľnosti obytného domu Južná trieda 23, 25, 27 v Košiciach v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania
985. RTF 12,7 KB Zmena a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalite Krásna – Pri jazere
986. RTF 12,78 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Krásna nad Hornádom v lokalite Pri Jazere
987. RTF 12,91 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Ťahanovce v lokalite Pod vinicami
988. RTF 15,36 KB Zmeny a doplnky územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalitách Breziny, Košariská
989. RTF 16,98 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice – Lorinčík v lokalitách Breziny, Košariská
990. RTF 9,5 KB Informácia o činnosti Mestského futbalového klubu v Košiciach, a.s.
991. RTF 12,62 KB Informácia o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice
992. RTF 14,14 KB Prenájom objektu na Hemerkovej ulici č. 28 Košice pre Nadáciu Deti domovov
993. RTF 12,41 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice
994. RTF 22,23 KB Zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
995. RTF 88,85 KB Odňatie nehnuteľnosti zo správy MČ Košice – Staré mesto a násl. zverenie majetku mesta podľa účelu jeho využitia a prenájom pre Št. filharmóniu Košice
996. RTF 12,99 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a firmou Moris Slovakia, s.r.o.
997. RTF 13,17 KB Zámena nehnuteľností medzi mestom Košice a SMMK, s.r.o.
998. RTF 13,65 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
999. RTF 10,93 KB Oprava uznesenia MZ č. 855 zo dňa 25.8.2005 o odpredaji voľného nebytového priestoru formou obchodnej verejnej súťaže
1000. RTF 11,45 KB Zmena uznesenia MZ č. 962 zo dňa 15.12.2005
1001. RTF 11,54 KB Zmena uznesenia MZ č. 963 zo dňa 15.12.2005
1002. RTF 10,73 KB Zmena uznesenia MZ č. 968 zo dňa 30.1.2006
1003. RTF 13,92 KB Zmeny v zastúpení mesta v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou mesta Košice
1004. RTF 9,41 KB Zmena v správnej rade neziskovej organizácie Perla gotickej cesty
1005. RTF 12,01 KB Prevod nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre CASSOVIA TOKI, s. r. o
1006. RTF 11,8 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Jána Barana – STROJSPOL na ul. Komenského 39
1007. RTF 11,63 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Jána Barana – STROJSPOL na ul. Komenského 24
1008. RTF 11,7 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Eugena Špakovského
1009. RTF 10,92 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre MUDr. Ľubomíra Čupku a manželku Oľgu
1010. RTF 15,2 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča do podielového spoluvlastníctva
1011. RTF 11,58 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Furča formou obchodnej verejnej súťaže
1012. RTF 11,52 KB Odpredaj nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre Helenu Oráčovú
1013. RTF 11,65 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Východoslovenskú energetiku, a.s.
1014. RTF 11,25 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre firmu GESTIV s.r.o.
1015. RTF 11,21 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre firmu STEP, spol. s r.o. Košice
1016. RTF 10,67 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre Ing. Mareka Hajduka
1017. RTF 10,84 KB Zmeny v komisiách MZ
1018. RTF 10,1 KB Zmena v správnej rade občianskeho združenia Košická aréna