Prejsť na obsah

Uznesenia: 830 - 871

XVIII. rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 25.08.2005

Zoznam

830. RTF 10,34 KB Informácia o plnení uznesení MZ
831. RTF 10,36 KB Informácia o činnosti primátora
832. RTF 14,8 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
833. RTF 10,84 KB Správa o činnosti mestskej polície
834. RTF 10,49 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
835. RTF 9,78 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za I. polrok 2005
836. RTF 3,91 MB 3. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2005
837. RTF 10,56 KB Odmena primátora mesta Košice
838. RTF 10,66 KB Ratingové hodnotenie mesta Košice
839. RTF 12,37 KB Finančné krytie projektu mesta „Tech. zabezpečenie inf. systému mesta Košice pri evidovaní, správe, aktualizovaní a využívaní evidencie majetku mesta
840. RTF 12,66 KB Správa o stave komunikačnej siete a potrebných dopravných stavbách v meste Košice
841. RTF 11,55 KB Parkovací systém mesta Košice
842. RTF 11,38 KB Informácia o realizácii koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené vrstvy obyvateľov mesta Košice do roku 2010
843. RTF 17,31 KB Informácia o činnosti Mestského futbalového klubu Košice, a.s.
844. RTF 15,55 KB Hroby významných osobností na cintorínoch mesta Košice - doplnenie uznesenia MZ č. 637 zo dňa 19.6.1997
845. RTF 14,88 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Barca, Košická Nová Ves
846. RTF 20,61 KB Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice – Myslava
847. RTF 12,13 KB Zmeny a doplnky územné plánu zóny Košice – Barca
848. RTF 14,67 KB Zmeny a doplnky územného plánu Košice – Košická Nová Ves
849. RTF 18,08 KB Zmeny a doplnky ÚP HSA Košice v lokalitách Nemocnica I a Nemocnica II
850. RTF 12,06 KB Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice
851. RTF 13,79 KB Informácia o realizácii grantu „Celomestský informačný integrovaný systém mesta Košice“
852. RTF 20,89 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
853. RTF 11,38 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre INPROMU spol. s r.o.
854. RTF 11,46 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Alžbetina 18 pre Beátu Ferkovú GLOB.TEX
855. RTF 12,52 KB Odpredaj voľného nebytového priestoru formou obchodnej verejnej súťaže
856. RTF 18,75 KB Odpredaj alikvotnej časti pozemku k nebytovým priestorom na ul. L. Novomeského 11
857. RTF 11,93 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Viktora Sádu
858. RTF 11,67 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice na ul. Pri prachárni
859. RTF 12,5 KB Odpredaj hnuteľného majetku mesta – električiek
860. RTF 12,52 KB Odpredaj budov v bývalom areáli TSMK v k. ú. Barca pre Antona Zachara KOVMET
861. RTF 12,76 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre P. V. N. Bratislava, spol. s r.o.
862. RTF 12,38 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Martina Jutku a manželku Nicoletu
863. RTF 13,54 KB Odpredaj nehnuteľnosti – bývalej kotolne na Lomnickej ulici v k. ú. Severné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
864. RTF 12,2 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Ružín pre MUDr. Petra Keczera a manželku Eriku
865. RTF 12,37 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Jozefa Magu a manželku Boženu
866. RTF 13,47 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
867. RTF 12,69 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre Mariána Horváta
868. RTF 12,79 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a Kvetou Strakovou
869. RTF 12,36 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Myslava pre Michala Želizňáka
870. RTF 12,21 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Jaklovce pre obec Jaklovce
871. RTF 11,97 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Stredné mesto pre Jána Pastirika