Prejsť na obsah

Uznesenia: 178 - 237

VI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 28.08.2003

Zoznam

178. PDF 56,93 KB Informácia o plnení uznesení
179. PDF 37,95 KB Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti
180. PDF 37,98 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
181. PDF 38,29 KB Odvolanie riaditeľky Domova dôchodcov, Garbiarska 4, Košice
182. PDF 38,01 KB Správa o činnosti mestskej polície
183. PDF 38,12 KB Aktivizácia mestskej polície
184. PDF 38,28 KB Zriadenie komisie verejného poriadku
185. PDF 55,48 KB Odpovede na interpelácie a dopyty
186. PDF 55,67 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice za I. polrok 2003
187. PDF 41,83 KB 2. úprava rozpočtu mesta Košice
188. PDF 38,59 KB Základné podmienky a parametre verejnej obchodnej súťaže na speňaženie majetku mestských lesov
189. PDF 38,64 KB Informácia o splatnosti komunálnych obligácií
190. PDF 38,8 KB Zmena VZN mesta Košice č. 44/1999
191. PDF 38,5 KB VZN mesta Košice o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
192. PDF 38,37 KB Zmena Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice
193. PDF 39,04 KB Odpredaj podniku Kovoslužba, a.s. Košice
194. PDF 38,1 KB Stav registrácie a činnosť Euroregiónu Košice - Miskolc
195. PDF 38,74 KB Zriadenie neinvestičného fondu "Košice na ceste do EÚ"
196. PDF 38,24 KB Menovanie riaditeľky MŠ Šafárikova trieda 4 a ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach
197. PDF 38,29 KB Zriadenie rozpočtových organizácií mesta MŠ na Juhoslovanskej 4 a MŠ na Havanskej 26
198. PDF 38,22 KB Zaradenie do siete MŠSR a zriadenie Základnej školy Rehoľná 1, Košice
199. PDF 38,53 KB Zrušenie rozpočtovej organizácie mesta ZŠ Exnárova 10 v Košiciach
200. PDF 38,13 KB Vymenovanie Mgr. Ladislava LEŠKA do funkcie riaditeľa Centra voľného času Mikádo
201. PDF 39,14 KB Návrh na udelenie "Ceny Košického samosprávneho kraja" resp. "Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja"
202. PDF 38,67 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Barca
203. PDF 38,66 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice - Šaca
204. PDF 56,1 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie mesta - Správe mestskej zelene Košice
205. PDF 38,4 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Alžbetinej 51 pre Andreja Nosáľa
206. PDF 38,4 KB Prevod nebytového priestoru na Alžbetinej 51 pre Máriu Syrovátkovú
207. PDF 38,37 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Alžbetinej 51 pre VV MIX, s.r.o Košice
208. PDF 38,28 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Mlynskej 14 pre IKES - Ladislav Béres
209. PDF 55,72 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Hlavnej 53 pre firmu DEMONTA, spol. s r.o.
210. PDF 38,28 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Kukučínovej 6 pre MUDr. Jozefa Ivanča
211. PDF 38,4 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Južnej triede 7 - pre firmu Práčovňa a čistiareň, s.r.o.
212. PDF 38,51 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Južnej triede 67 pre RELUM - Zlatko Müller
213. PDF 38,3 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Hlinkovej 27 pre PaedDr. Veroniku Tichú
214. PDF 38,32 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru na Sokolovskej 10 pre Františka Poláčeka - POLSTAV
215. PDF 39,42 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta
216. PDF 38,55 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Južné mesto pre MČ Košice - Juh
217. PDF 38,45 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre MUDr. Jozefa Szilasiho - SZILCAR
218. PDF 38,55 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou verejnej obchodnej súťaže
219. PDF 38,45 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Košice - Myslava pre MČ Košice - Myslava
220. PDF 38,38 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Jozefa Koľveka a manželku
221. PDF 38,72 KB Odpredaj nehnuteľností v k.ú. Šaca pre MČ Košice - Šaca
222. PDF 38,28 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Košická Belá pre Jána Dudláka
223. PDF 39,1 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Kamenné a Vyšný Klatov pre firmu SWAM, spol. s r.o.
224. PDF 38,43 KB Zmena uznesenia MZ č. 956 zo dňa 27.6.2002
225. PDF 38,81 KB Zmena uznesenia MZ č. 924 zo dňa 27.6.2002
226. PDF 38,58 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Čermeľ pre Cestné stavby, a.s. Košice
227. PDF 38,63 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto do spoluvlastníckeho podielu pre Ing. Valéra Petrunčíka a manželku a Ing. Štefana Petrunčíka a manželku
228. PDF 38,3 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Vojtecha Illésa
229. PDF 38,31 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre JUDr. Eugena Gališina
230. PDF 38,4 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Doc. MVDr. Miloslava Ondrašoviča a manželku
231. PDF 38,39 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
232. PDF 38,45 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa formou verejnej obchodnej súťaže
233. PDF 55,92 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre MVDr. Ľubomíra Čupku a manželku
234. PDF 38,68 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a Ing. Zoltánom Kollárom a manželkou Ing. Ivetou Kollárovou
235. PDF 38,2 KB Zmena uznesenia MZ č. 912 zo dňa 30.4.2002
236. PDF 38,19 KB Zmena uznesenia MZ č. 966 zo dňa 27.6.2002
237. PDF 38,27 KB Doplnenie komisií mestského zastupiteľstva