Prejsť na obsah

Zasadnutie: 26

5. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 18.03.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Témy a výsledky:
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Ko;šice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

5. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. marca 2004 ( štvrtok ) od 11.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie.
1. --- Návrh na zvýšenie cien za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a cien za zimnú údržbu a letnú čistotu komunikácií PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
2. --- Správa o príprave a ďalšom postupe realizácie stavby obytného domu na Bernolákovej ul. v Košiciach PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK