Prejsť na obsah

Zasadnutie: XI

XI. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

XI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. - 25. júna 2004 (štvrtok - piatok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu X. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.
1. ZIP 49,05 KB Informácia o plnení uznesení z X. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 29.4.2004 a prehľad o stave plnenia uznesení za obdobie od 20.12.2002 do 29.4.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od X. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od X. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 37,25 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od IX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
5. ZIP 9,78 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na X. rokovaní MZ dňa 29.4.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 49,9 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 31.3.2004 a Výsledky hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií mesta Košice k 31.3.2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 46,38 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia za rok 2003 obchodných spoločností s účasťou mesta a stave likvidácie podnikov PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. ZIP 4,9 KB Analýza záväzkov mesta Košice voči mestským častiam PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
9. ZIP 43,61 KB Úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 12,99 KB Zhodnotenie procesu refinancovania formou novoposkytnutého konzorcionálneho úveru a návrh podmienok čerpania úveru na rozvojové programy PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
11. ZIP 67,52 KB Návrh na zvýšenie cestovnej tarify PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
12. ZIP 4,76 KB Zámena nehnuteľného majetku, odpredaj hnuteľného majetku a odpredaj obchodnej spoločnosti Kovoslužba, a.s. PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
13. ZIP 639,34 KB Koncepcia školstva v pôsobnosti mesta Košice, Stratégia a výhľad do r. 2009 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
14. ZIP 7,56 KB Dlhodobý prenájom objektu Horný Bankov č. 16 za účelom zriadenia hospicu PREDKLADÁ: p. Vasiľová, poslankyňa MZ
15. ZIP 5,73 KB Rámcová obsahová náplň XII. - XIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok roku 2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
16. ZIP 15,68 KB Vyhodnotenie zimnej údržby v sezóne r. 2003 - 2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
17. ZIP 4,36 KB Zverenie majetku mesta do správy škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
18. ZIP 5,27 KB Zmeny a doplnky územného plánu HSA Košice v MČ Kavečany, Krásna nad Hornádom, KVP, Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
19. ZIP 3,74 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Krásna nad Hornádom PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
20. ZIP 4,18 KB Zmeny a doplnky ÚPN zóny Myslava PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
21. ZIP 4,51 KB Informácia o stave prác na územnom pláne mesta Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
22. ZIP 7,75 KB Informácia o obvodovom centre Terasa, vrátane postupových krokov PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
23. ZIP 3,09 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre firmu ANTIKA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 3,16 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre kulturistický oddiel VETERINARY BODY BUILDING CLUB KOŠICE PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 2,93 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre I.F. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 2,95 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre J.C. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 2 KB Prijatie daru - nehnuteľnosti v k.ú. Luník mestom Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 2,98 KB Kúpa pozemku do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 4,43 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. --- Interpelácie poslancov MZ
31. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
32. ZIP 3,01 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemku a budovy v k.ú. Barca vo vlastníctve mesta Košice pre MČ Košice - Barca PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
33. ZIP 2,52 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Čermeľ pre A.Š. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
34. --- Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Furča formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
35. ZIP 1,97 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
36. ZIP 3,33 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre firmu ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
37. ZIP 3,24 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre firmu Webasto Thermo SK, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
38. ZIP 2,6 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Krásna pre G.K. a M.K. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
39. ZIP 3,29 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Krásna pre M.Š. - REKO PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
40. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Letná vo vlastníctve mesta Košice pre Východoslovenskú energetiku, a.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
41. ZIP 3,03 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre M.B. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
42. ZIP 2,56 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto pre M.K. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
43. ZIP 3,54 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre Š.Z. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
44. ZIP 1,88 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Sokoľ vo vlastníctve mesta Košice pre A.P. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
45. ZIP 3,2 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Stredné mesto do podielového spoluvlastníctva rovným dielom pre T.S., Š.P., R.H., J.H. a P.H. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
46. ZIP 1,84 KB Odpredaj nehnuteľnosti- pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre B.V. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
47. ZIP 3,05 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre J.Š. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
48. ZIP 2,34 KB Odpredaj nehnuteľností - domu a pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
49. ZIP 2,83 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Veľká Lodina vo vlastníctve mesta pre V.A. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
50. ZIP 3,06 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Veľká Lodina vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
51. ZIP 2,92 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Železiarne vo vlastníctve mesta Košice pre Valcovňu profilov, a.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
52. ZIP 3,42 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Myslava medzi Mestom Košice a J.F. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
53. ZIP 4,01 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Terasa medzi Mestom Košice a firmou ACA TREND, s.r.o a D.Z. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
54. ZIP 1,91 KB Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 45 zo dňa 27.2.2003 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
55. ZIP 2,48 KB Zmena uznesení mestského zastupiteľstva č. 1059 zo dňa 22.10.2002 a č. 215 zo dňa 28.8.2003 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
56. ZIP 2,86 KB Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 218 zo dňa 8.11.1999 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
57. ZIP 1,78 KB Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 397 zo dňa 9.3.2004 PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
58. ZIP 2,21 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre firmu Karol Bačo PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
59. ZIP 2,21 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre firmu Vojtech TUNKEL - Autodot Tunkel PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
60. ZIP 3,18 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemkov v k.ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice pre Juraja Šulíka - SOLIDSTAV PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
61. ZIP 3,18 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
62. ZIP 3,14 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Grunt vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
63. ZIP 2,81 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre T.V. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
64. ZIP 2,79 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Myslava vo vlastníctve mesta Košice pre M.K. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
65. ZIP 2,95 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice pre Europrojekt Zeta 6 Sk, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
66. ZIP 2,77 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre J.D. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
67. ZIP 2,71 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
68. ZIP 2,55 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Sokoľ pre I.K. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
69. ZIP 2,82 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
70. ZIP 3,01 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
71. ZIP 3,24 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre A.T. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
72. ZIP 3,22 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre D.M a J.R. do bezpodielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
73. --- Rôzne
74. --- Záver