Prejsť na obsah

Zasadnutie: XII

XII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 26.08.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

XII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
26. augusta 2004 (štvrtok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.
1. ZIP 68,66 KB Informácia o plnení uznesení z XI. rokovania MZ v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 24. - 25.6.2004 a prehľad o plnení uznesení za obdobie od 20.12.2002 do 24.6.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od X. rokovania MZ
3. --- Správa hlavného kontrolóra mesta o činnosti od XI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Hojer, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 36,08 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od XI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
5. ZIP 17,08 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XI. rokovaní MZ dňa 25.6.2004 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. Rozbor hospodárenia mesta Košice, včítane rozpočtových a príspevkových organizácií na I. polrok 2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 38,41 KB Návrh na II. Úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
8. ZIP 3,51 KB Zmena VZN mesta Košice č. 62 O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
9. ZIP 7,75 KB Zmena VZN mesta Košice č. 66 O školských obvodoch v meste Košice PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
10. ZIP 19,98 KB Návrh "Koncepcie rozvoja bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov mesta Košice" PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
11. ZIP 24,25 KB Návrh riešenia opráv komunikácií v meste Košice v rámci projektov na princípe partnerstva verejného a privátneho sektoru PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
12. ZIP 2,89 KB Informatívna správa o odcudzovaní dopravných značiek, uličných vpustí a krytov verejného osvetlenia PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
13. --- Návrh na udelenie "Ceny Košického samosprávneho kraja" a "Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja" pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2004 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
14. ZIP 2,9 KB Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy BPMK - bytového domu Horný Bankov 16 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
15. ZIP 2,96 KB Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy BPMK - podielu budovy na ul. Rooseweltova 3 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
16. ZIP 2,92 KB Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy BPMK - budovy na ul. Kukučínova 17 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
17. ZIP 3,36 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
18. --- Interpelácie poslancov MZ
19. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
20. ZIP 3,08 KB Odpredaj nehnuteľnosti - predajného kiosku v k.ú. Skladná vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
21. ZIP 3,07 KB Odpredaj nehnuteľností - domu a pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice formou obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
22. ZIP 2,77 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre Východoslovenskú energetiku, a.s. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
23. ZIP 1,69 KB Zmena uznesenia MZ č. 477 zo dňa 24.-25.6.2004 k odpredaju nehnuteľnosti PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
24. ZIP 2,89 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre P.O. a J.M. do podielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
25. ZIP 2,9 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre F.L. a I.L. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
26. ZIP 2,92 KB Odpredaj nehnuteľnosti - budovy v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre H.G. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
27. ZIP 3,05 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice pre P.K. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
28. ZIP 3,15 KB Odpredaj nehnuteľností - rodinného domu a pozemkov v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre D.I. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
29. ZIP 2,77 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Letná medzi mestom Košice a firmou RUBÍN, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
30. ZIP 4,04 KB Odpredaj nehnuteľností - spoluvlastníckeho podielu mesta v nehnuteľnosti - budovy a pozemku v k.ú. Stredné mesto pre K.S. a Sírius, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
31. ZIP 4,01 KB Odpredaj nehnuteľností - spoluvlastníckeho podielu mesta v nehnuteľnosti - budovy a pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre Košický samosprávny kraj PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
32. ZIP 2,77 KB Odpredaj nehnuteľnosti - parkoviska v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice do podielového spoluvlastníctva pre J.M. a J.P. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
33. ZIP 3,16 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemku a budovy v k.ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice pre M.B. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
34. ZIP 2,92 KB Zámena nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Myslava medzi mestom Košice a J.M. PREDKLADÁ: p. Michal Müller, poslanec MZ
35. ZIP 2,04 KB Zmena uznesenia MZ č. 499 zo dňa 24.-25.6.2004 k zámene pozemkov PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
36. ZIP 90,13 KB Návrh na vysporiadanie neknihovaných parciel PREDKLADÁ: p. Jozef Lengyel, poslanec MZ
37. ZIP 2,85 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre H.O. a O.Č. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
38. ZIP 2,83 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre D.H. a E.H. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
39. ZIP 2,77 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košické Hámre vo vlastníctve mesta Košice pre J.V. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
40. ZIP 3,22 KB Odpredaj nehnuteľností - domu a pozemku v k.ú. Šebastovce pre H.L. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
41. ZIP 2,47 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 441 zo dňa 29.4.2004 k bezodplatnému prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta. PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
42. --- Rôzne
43. --- Záver