Prejsť na obsah

Zasadnutie: 20

7. mimoriadne rokovanie

Informácie

Dátum konania: 23.09.2004
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach

z v o l á v a m

7. mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
23. septembra 2004 ( štvrtok ) od 9.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie.
1. ZIP 3,03 KB Zrušenie rozpočtových organizácií mesta PREDKLADÁ: p. Knapík, námestník primátora
2. ZIP 19,25 KB Návrh na zvýšenie cestovnej tarify MHD v Košiciach PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta