Prejsť na obsah

Zasadnutie: XV

XV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 24.02.2005
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dochádzka poslancov:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice

z v o l á v a m

XIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
24. februára 2005 (štvrtok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok "B".

Návrh programu:
Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov, upresnenie a schválenie programu XII. rokovania mestského zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej a mandátovej komisie.
1. ZIP 80,14 KB Informácia o plnení uznesení zo XIV. rokovania MZ zo dňa 13.1.2005 a prehľad o plnení uznesení z predchádzajúcich rokovaní PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
2. --- Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti od XIV. rokovania MZ
4. ZIP 46,71 KB Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície od XIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Berta, náčelník mestskej polície
5. ZIP 7,81 KB Správa o odpovediach na dopyty poslancov, ktoré boli prednesené na XIV. rokovaní MZ dňa 13.1.2005 PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
6. ZIP 7,94 KB Návrh zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 61 o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta Košice a pravidlách ich prenajímania PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. ZIP 14,66 KB Riešenie parkovacích systémov v meste Košice PREDKLADÁ: p. Bernát, riaditeľ MMK
7. --- Návrh na udelenie "Ceny mesta Košice" pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2005 PREDKLADÁ: p. Trebuľa, primátor mesta
7. --- Ústna informácia o príprave novely zákona o Meste Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
8. ZIP 3,14 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
9. ZIP 20,71 KB Zverenie majetku mesta Košice príspevkovej organizácii BPMK PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
10. --- Interpelácie poslancov MZ
11. --- Dopyty, informácie a vysvetlenia
12. ZIP 2,58 KB Odplatné nadobúdanie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
13. ZIP 3,22 KB Odpredaj nehnuteľností - budovy a pozemku v k.ú. Terasa pre firmu FLAP - REAL s.r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
14. ZIP 3,37 KB Odpredaj nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Ťahanovce vo vlastníctve mesta Košice pre J. S. a manželku PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
15. ZIP 2,47 KB Odpredaj nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre M. M. a Ž. M. PREDKLADÁ: p. Čuňo, námestník primátora
16. --- Rôzne
17. --- Záver