Prejsť na obsah

Mestská rada: 7

7. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 13.04.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

7. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

13. apríla (štvrtok) 2023 od 9.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Návrh VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Odkúpenie majetku spoločnosti EEI s.r.o.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Dodatok č. 8 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.06.2023

Predkladá: skupina poslancov mestského zastupiteľstva 

 

5. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2023 - 2025

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice