Prejsť na obsah

Mestská rada: 6

6. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 22.02.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

6. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

22. februára 2023 (streda) o 8.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXI. zasadnutia MZ dňa 08.09.2022 do V. mimoriadneho zasadnutia MZ dňa 30.12.2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Usporiadanie niektorých vzťahov súvisiacich s prevádzkovaním parkoviska pred areálom Zoologickej záhrady Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 193 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Návrh VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice  

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Návrh VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Stará sečovská cesta“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 231 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019

Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice

 

15. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov vo vybraných obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnych a dozorných rád v ďalších právnických osobách zriadených alebo založených Mestom Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Personálne obsadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zmeny obsahových náplní niektorých komisií

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.04.2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Stanovenie výšky nájmu v obecných a hybridných bytoch v majetku mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie - Fond na podporu športu, Výzva: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry pre projekt: „MODERNIZÁCIA ATLETICKÉHO OVÁLU A VYBUDOVANIE IHRISKA PRE MALÝ FUTBAL PRI ZŠ STAROZAGORSKÁ 8, KOŠICE“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Informácia o príprave podania Žiadostí o poskytnutí príspevku mechanizmu – Plán Obnovy, v rámci plánovanej výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Schválenie úveru pre dofinancovanie a prípravu projektov z fondov EÚ

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

23. Memorandum o porozumení UNICEF

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Memorandá o spolupráci v roku 2023 medzi mestom Košice a partnermi  v oblasti organizácie významných športových medzinárodných podujatí: Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu, Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

26. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Centra voľného času, Orgovánová 5, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

27. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Materskej školy, Galaktická 11, Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

28. Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach a zmena jeho účelového určenia

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

29. Zmena účelového určenia školského nehnuteľného majetku mesta Košice – Park mládeže

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

30. Zmena účelového určenia školského nehnuteľného majetku mesta Košice – Užhorodská

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

31. Komplex Historická radnica – zmena - zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

32. ENJOY THE RIDE, o.z.- predĺženie doby nájmu - k. ú. Grunt –„Dirty park Drábová/ Freestyle Academy“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

33. Objekt bývalého kina Družba – plnenie nájomnej zmluvy - 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

34. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Šebastovce a k. ú. Barca za účelom realizácie „Cyklistickej cestičky Barca – Šebastovce“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

35. Prenájom pozemkov, časti parciel v k. ú. Južné Mesto pre obchodnú spoločnosť Regnum Košice s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

36. Prenájom častí pozemkov parc. č. 4159/4, 4422/1,4,5, 4440/2 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie na Dneperskej a Levočskej ul. v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Prenájom pozemkov v k. ú. Severné mesto pre žiadateľa Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky za účelom majetkovoprávneho vysporiadania areálu z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Prenájom pozemkov v  k. ú. Nové Ťahanovce za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v športovom areáli na Bruselskej ulici pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť Olšanka spol. s r.o. na poľnohospodárske účely

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ľ. P. v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre P. P. v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

42. Prenájom pozemku C KN parc. č. 5159 v k. ú. Krásna pre MČ Košice – Krásna za účelom rozšírenia komunikácie v križovatke ulíc Smutná – Horná – Vyšný dvor – Adamova, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

43. Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Krásna za účelom vybudovania chodníkov na Ukrajinskej a Mozartovej ulici, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

44. Prenájom pozemku v k. ú. Terasa pre vlastníkov priľahlých garáží za účelom opravy medzigarážového priestoru a jeho následnej údržby na vlastné náklady na Ružovej ulici  z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

45. Prenájom pozemku v  k. ú. Košická Nová Ves za účelom realizácie stavby: „Zdoba – hrubé terénne úpravy“ pre VEDOS Kechnec  s. r. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

46. Prenájom pozemku v k. ú. Huštáky za účelom vybudovania cestného telesa a uloženia inžinierskych sietí na Husárskej ul.  v rámci stavby „Bytový dom Huštáky“ pre Rezidencia HUŠTÁKY, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

47. Prevod nehnuteľnosti – meštiansky dom Kováčska 34 a pozemok parc. č. 789 v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

48. Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, parcelách registra C KN č. 5521, č. 5522, č. 5523 v k. ú. Severné Mesto k nebytovým priestorom vo veľkosti podielov k NP 1 - 247/10000, NP 2 - 250/10000, NP 3 - 167/10000 v dome na ul. Hlinkova 5,7,9 pre Občianske združenie Bytový dom Hlinkova 5,7,9

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

49. Prevod pozemkov v k. ú. Južné Mesto formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a M. M., E. M., G. H. a K. M.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

50. Prevod pozemkov v k. ú. Myslava formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Ing. L. D.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

51. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Barca  za pozemok vo vlastníctve A. D. v k. ú. Barca z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

52. Prevod pozemku parc. C KN č. 587/85 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

53. Prevod pozemku parc. C KN č. 587/90 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

54. Prevod pozemkov v k. ú. Košická Belá pre Ing. F. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

55. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava pre J. B. a manželku Mgr. M. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

56. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Sokoľ pre M. R. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

57. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. I. M. K., MBA z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

58. Určenie spôsobu prevodu pozemku, parcely registra E KN č. 336/101 v k. ú. Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

59. Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Furča formou odpredaja pre prof. Ing. J. M., PhD. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

60. Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto formou odpredaja pre MUDr. J. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

61. Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto formou odpredaja pre J. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

62. Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné Mesto formou odpredaja pre Š. Ľ. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

63. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 1088/5 v k. ú. Nižná Úvrať z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

64. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

65. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Grunt pre spoločnosť RG DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

66. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Grunt pre spoločnosť RG DEVELOPMENT 2, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

67. Ponuka na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch, parcelách registra C KN č. 3755/820 a č. 3755/821 v 2/8 k celku v k. ú. Grunt od prof. PhDr. P. K. a JUDr. F. K. do vlastníctva mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

68. Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre E. S.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

69. Predaj pozemku pod stavbou, časť parcely registra C KN č. 935/1 v k. ú. Košická Belá pre Ing. J. H. a Ing. Z. H.  

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

70. Rôzne

 

71. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice