Prejsť na obsah

Mestská rada: 5

5. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 30.12.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 

zvolávam

 

5. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

30. decembra (piatok) 2022 od 9.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,

II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice