Prejsť na obsah

Mestská rada: 15

15. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 05.03.2024
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

15. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

5. marca 2024 (utorok) o 12.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Zmena štatutára v rozpočtovej organizácii Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Zmena v spôsobe poskytovania účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v oblasti správy pozemných komunikácií a poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov (aktualizovaný materiál)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024-2026

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Výpožička nehnuteľností (pozemkov a budovy na Kórejskej ulici) v k. ú. Južné Mesto pre Arcidiecéznu charitu Košice 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice