Prejsť na obsah

Mestská rada: 14

14. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 20.02.2024
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

14. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

20. februára 2024 (utorok) o 8.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o príprave a predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev z Programu Slovensko 2021 - 2027 pre projekty:

    1. Zníženie energetickej náročnosti budovy, Materská škola, Kalinovská 9, Košice. v rámci Výzvy SIEA_podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách
    2. Realizácia vodozádržných opatrení na objektoch materských škôl (opatrenie 2.4.1), v rámci výzvy MŽP SR-vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Informácia o príprave podaní Žiadosti o NFP v rámci Výzvy SIEA_podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách – Opatrenie 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov; kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

3. Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (ďalej len „výzva“) za účelom realizácie projektu s názvom: „Nabíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá na území mesta Košice“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Návrh programového rozpočtu mesta Košice na 2024

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov vo vybraných obchodných spoločnostiach a mestských organizáciách

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice  za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023  – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019

Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice

 

7. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry v Organizačnom poriadku Mestskej polície mesta Košice z dôvodu zlúčenia staníc MsP - Sever a MsP - Ťahanovce ako aj zlúčenia staníc MsP - Západ a MsP – KVP

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Delegovanie zástupcu mesta Košice do kontrolného orgánu občianskeho združenia Detská železnica Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. ÚPN Z Košice Krásna nad Hornádom, ZaD č.16/2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Návrh Všeobecne záväzných nariadení mesta Košice Určenie názvov ulíc a námestí 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v oblasti správy pozemných komunikácií

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Financovanie Košickej Futbalovej Arény a.s. 

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

14. Informácia o stave realizácie programu Transformácie IT infraštruktúry mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Memorandum o porozumení medzi Mestom Košice a UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Memorandum o porozumení medzi Mestom Košice a International Organization for Migration /Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Informácia o štruktúre Koncepcie vzdelávania v meste Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

19. Nájomné zmluvy uzatvorené mestom Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa – informácia

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Zoznam nájomných zmlúv uzatvorených mestom Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorých predmetom nájmu je školský majetok

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Prenájom 6 bytových jednotiek vo vlastníctve mesta Košice v domoch so zmiešaným vlastníctvom pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Predkladá: p. Gurbáľová, námestníčka primátora

 

22. Určenie spôsobu prevodu pozemku C KN parc. č. 5864/10 v k. ú. Severné mesto formou priameho predaja

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

23. Prevod stavby „VŠA, hádzanárske ihriská“ na pozemku C KN par. č. 504/5 v k. ú. Južné mesto formou dobrovoľnej dražby

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Zverenie nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Luník (bytové domy, stavby, pozemky a ich príslušenstvo) do správy Mestskej časti Košice-Luník IX – pokračovanie rokovania o prerušenom bode

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Prenájom nehnuteľností (pozemkov a budovy na Kórejskej ulici) v k. ú. Južné Mesto pre Arcidiecéznu charitu Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

26. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XI. zasadnutia MZ dňa 12.09. a 13.09.2023 do XV. (mimoriadneho) zasadnutia MZ dňa 16.12.2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Rôzne

 

28. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice