Prejsť na obsah

Mestská rada: 13

13. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 12.12.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 

zvolávam

 

13. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

12. decembra 2023 (utorok) o 7.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice,

Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Zámer vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom parkovacích plôch

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Návrh nového VZN mesta Košice o regulácii niektorých hazardných hier

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Správa o výsledkoch kontroly v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice vykonanej na základe podnetov poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Opatrenia a krízový režim mesta Košice na rok 2024

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice