Prejsť na obsah

Mestská rada: 12

12. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 22.11.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

12. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

22. novembra 2023 (streda) o 8.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Predloženie žiadosti o schválenie projektu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa (UČS 17 a 18), realizácia“ v rámci Programu PSK/Plán obnovy a odolnosti SR

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Východiská na prípravu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024 – 2026

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 132 o miestnych daniach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Prevádzkový poriadok parkovania v zóne regulovaného  podľa VZN mesta Košice č. 241 – informácia

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 212 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby) – Detské jasle

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti so zmenou zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Informácia o náprave záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy v ZaD ÚPN HSA Košice 2011

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Stanovenie výšky nájomného v obecných bytoch vo vlastníctve mesta Košice – na Sídlisku Luník IX a Na Demetri 1- 6

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov  a Informatívna správa o činnosti konateľa a riaditeľa BPMK s.r.o. - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

17. Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Informácia o Operačnom pláne zimnej údržby na sezónu 2023 -2024

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Dopravné služby vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2024 – 2033

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

20. Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR „Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosti jej fungovania č. KA-029/2023/1090“ v organizácii Mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

21. Informácia o príprave a podaní Žiadostí o poskytnutí príspevku mechanizmu – Plán Obnovy pre projekt „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská - Rastislavova ulica“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Petícia za zmenu názvu Námestia osloboditeľov v Košiciach  

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

23. Návrh na schválenie spolufinancovania projektov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v rámci Programu Slovensko na základe výzvy zameranej na modernizáciu a rekonštrukciu školských budov

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

24. Návrh na schválenie investičného zámeru v areáli MŠ Hečkova 13 Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

25. Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Centra voľného času, Orgovánová 5, Košice a zmena jeho účelového určenia

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

26. Odňatie pozemkov a časti objektu v k. ú. Severné Mesto zo správy Mestskej časti Košice - Sever a následné zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach a zabezpečenie výkonu správy Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice v k. ú. Luník (bytové domy, stavby, pozemky a ich príslušenstvo) do správy Mestskej časti Košice – Luník IX – doplnenie - pokračovanie rokovania o prerušenom bode

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

28. Zmena výšky nájmu za pozemky prenajaté Mestským lesom Košice a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

29. Objekt bývalého kina Družba – plnenie nájomnej zmluvy - 2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

30. Zverenie pozemkov C KN parc. č. 1152/9, C KN parc. č. 1152/10, E KN parc. č. 364/501 a stavby „Spevnené plochy Furčianska ul.“ v k. ú. Košická Nová Ves do správy Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

31. Zmena spoluvlastníckych podielov odčlenením pivníc z nebytového priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Obrancov mieru  12,14

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

32. Určenie spôsobu prevodu pozemku pod časťou stavby k. ú. Skladná pre Ing. T. M.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

33. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Košická Nová Ves v lokalite medzi Zelenou stráňou a ul. Na Doline formou priameho predaja

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

34. Rôzne

 

35. Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice