Prejsť na obsah

Mestská rada: 10

10. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 30.08.2023
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

10. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

30. august 2023 (streda) o 8.00 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. zasadnutia MZ  dňa 14.03.2023 do X. zasadnutia MZ dňa 13.06.2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Informácia o stave spracovania nového územného plánu pre mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Informácia o obstarávaní ÚPN-Z Barca, ZaD č. 10/2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

4. Informácia o obstarávaní ÚPN-Z Krásna nad Hornádom, ZaD č. 16/2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

5. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

6. Návrh na doplnenie VZN mesta Košice č. 217, Určenie ďalších výstrojných súčiastok pre príslušníkov Mestskej polície mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

7. Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 OZ Srdce pre mačky, OZ Malá farma Košice a OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

8. Návrh VZN mesta Košice o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

9. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti so zmenou zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

10. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

11. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

12. Informácia o aktuálnom stave majetkovoprávneho vysporiadania investície EEI s.r.o.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

13. Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2023

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

14. Zabezpečenie úverových prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočtovom období 2023-2025

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

15. Preloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy HUSK-2302, Program Interreg VI – A Maďarsko – Slovensko pre projekt: „AquaUrban - Dažďové záhrady pre lepšiu kvalitu života v mestách“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

16. Odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019

Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice

 

17. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov a Informatívna správa o činnosti konateľa a riaditeľa BPMK s.r.o. - plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

18. Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

19. Výročná správa za rok 2022 obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s. a informácia o výstavbe Národného tréningového centra 

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

20. Výročná správa Visit Košice za rok 2022

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

21. Výročná správa Creative Industry Košice n.o. za rok 2022

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

22. Výročná správa za rok 2022 obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna, a. s. a informácia o dostavbe Košickej  Futbalovej Arény

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

23. Založenie neziskovej organizácie BUSINESS KOŠICE, n. o.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

24. Predbežná informácia o úmysle Mesta Košice zapojiť sa do Dlhopisového programu garantovaných výnosov pre akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

25. Informácia o prestavbe Mestskej krytej plavárne na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

26. Informácia o nákladoch zimnej údržby v uplynulom zimnom období (2022 – 2023)

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

27. Správa o manažovaní dôsledkov vojnového konfliktu na Ukrajine Mestom Košice 

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

28. Správa o stave rodiny mesta Košice a informácia o príprave Správy o stave sociálneho bývania mesta Košice a návrhoch možných riešení

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

29. Informácia o predložení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02 v MČ Košice – Pereš

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

30. Zaradenie návrhov do zoznamu pamätihodností mesta Košice

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

31. Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

32. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2023“ a ustanovenie jej podmienok

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

33. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Polievka sv. Alžbety“ a ustanovenie jej podmienok

Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora

 

34. Aktualizácia schváleného prenájmu pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s. r. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa“

Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora

 

35. Návrh na prerozdelenie dotácií na šport v roku 2023 - informácia

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

36. Návrh na prenájom nafukovacej haly a atletického areálu v areáli ZŠ Novomeského 2 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Atletika Košice o.z.

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

37. Prenájom bytov vo vlastníctve mesta Košice a BPMK, s.r.o. právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Košice

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

38. Zmena podmienky nájomnej zmluvy č. 2020001136 zo dňa 10.06.2020 uzatvorenej medzi Mestom Košice a občianskym združením ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj formou dodatku č. 1

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

39. Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia a dostavba areálu Campusu UPJŠ (CNIC), Medická ul. pre UPJŠ v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa – doplnenie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

40. Nájom a určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 7591 v k. ú. Krásna v lokalite ul. Pri sídlisku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

41. Nájom pozemku parc. C KN č. 5435 v k. ú. Terasa v lokalite  Račí potok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

42. Predĺženie doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 2015000385 v znení dodatkov pre Občianske združenie Detská železnica Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

43. Odňatie pozemkov v k. ú. Letná a Huštáky zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy SMsZ v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

44. Zverenie pozemkov v k. ú. Ťahanovce do správy MČ Košice - Ťahanovce za účelom ich správy a údržby

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

45. Zverenie nehnuteľného majetku „Komunikácia prepojovacia Pereš Lorinčík II, oporný múr, zárubné múry“ do správy MČ Košice – Lorinčík

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

46. Zverenie nehnuteľného majetku mesta v k. ú. Luník (bytové domy, stavby, pozemky a ich príslušenstvo) do správy Mestskej časti Košice - Luník IX Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

47. Prenájom pozemku pod stavbou v k. ú. Terasa pre Mestskú časť Košice – Západ  (vlastníka stavby) z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena uznesenia MZ v Košiciach

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

48. Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Europark, Európska trieda, Košice“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

49. Prevod voľného nebytového priestoru č. - (pôvodne CO kryt) v bytovom dome na ul. Komenského č. 21 pre 9-tich vlastníkov bytov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

50. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre RNDr. A. K. a Ing. N. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

51. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné Mesto pre A. K. a manželku A. rod. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

52. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné Mesto pre MUDr. J. K. a manželku A. rod. M. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

53. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča pre p. Ing. J. R. a manželku M. rod. H. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

54. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča pre p. S. S. a manželku M. rod. K. z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

55. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné mesto pre SR – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

56. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Huštáky medzi mestom Košice a SBD I  Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

57. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné mesto pre J. L. a manželku K. L. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

58. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Nižná Úvrať pre E. V. a manžela V. V. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

59. Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ľ. P. v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely – doplnenie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

60. Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre P. P. v k. ú. Krásna na poľnohospodárske účely – doplnenie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

61. Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre obchodnú spoločnosť Olšanka spol. s r. o. – doplnenie

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

62. Prevod pozemku v lokalite Hrbovej ul. v k. ú. Severné mesto pre CRTC, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

63. Rôzne

 

64. Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice