Prejsť na obsah

Mestská rada: 1

1. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 11.11.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

1. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

11. novembra 2022 (piatok) po prerokovaní bodu č. 9 ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie blok „B“ č. dv. 006, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov vo vybraných obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena členov správnych a dozorných rád

 

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022

 

3. Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Návrh zmien VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach – športoviská“

 

4. Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode „Územný plán zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ“

 

5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP, Prioritná os 7- REACT EÚ, špecifický cieľ 7.6 Predprojektová príprava za účelom realizácie projektu: „Predprojektová príprava na rozvoj mesta Košice“

 

6. Záver 

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice