Prejsť na obsah

Mestská rada: 24

24. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.04.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

24. zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

19. apríla 2021 (pondelok) od 8.30 hod.

v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIX. zasadnutia MZ dňa 19.10.2020 do XXII. zasadnutia MZ dňa 08.02. a z jeho pokračovania dňa 10. a 23.02.2021
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Záverečný účet mesta Košice za rok 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
3. Návrh na rozšírenie predmetu podnikania Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
4. Zrušenie činnosti Centra pre deti a rodinu v zriaďovacej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, 040 01 Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Zmena zriaďovacej listiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 040 01 Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
6. Vyhodnotenie členstva v OZ MRAK v súčinnosti s uznesením MZ č. 1307 zo dňa 4.11.2010 – pokračovanie rokovania v prerušenom bode uznesenia MZ v Košiciach č. 566 zo dňa 08.02.2021
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
7. Inovačné centrum Košického kraja, Košický klaster nového priemyslu - pokračovanie v prerušenom bode uznesenia MZ v Košiciach č. 530 z 20.10.2020
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
8. Nová Mestská karta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
9. Správa náčelníka Mestskej polície mesta Košice o činnosti a odpočet plnenia koncepcie riadenia a rozvoja Mestskej polície mesta Košice  za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020  – plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290 zo dňa 12. – 13. decembra 2019
Predkladá: p. Pavelčák, náčelník Mestskej polície mesta Košice
 
10. Stratégia rozvoja podniku DPMK, a.s. 2020 – 2023 a Odpočet plnenia stratégie DPMK, a.s. - plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 388 zo dňa 28.05.2020, ktorého výkon bol pozastavený a vykonateľným sa stal dňom jeho potvrdenia (30. júla 2020)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
11. Odpočet plnenia stratégie mestských podnikov – plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
12. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach:č. 522 zo dňa 20.10.2020 – znovuzavedenie zľavnenej prepravy pre poberateľov invalidných dôchodkov, ktorí majú percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako o 70 %, č. 523 zo dňa 20.10.2020 – úprava ceny cestovného lístka na linke č. 26, trasa Košice - Šaca
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
13. Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 6/1992  o kronike mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
14. Návrh VZN mesta Košice o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných trhoch a ambulantného predaja na území mesta Košice (trhový poriadok mesta Košice)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev (aktualizovaný návrh)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
16. Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
17. Možnosti regulácie prevádzkovateľov zdrojov hluku formou VZN – zhodnotenie rizík a návrhy 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
18. VZN mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva - zámer rekodifikácie
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
19. Informácia o predbežných výdavkoch na COVID-19 za obdobie 2020, I-III/2021 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
20. Informatívna správa o dopade COVID-19 na výber poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
21. Rozbor výberu dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a doručovanie príslušných rozhodnutí pre daňové subjekty
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
22. Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizácia
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
23. Stratégia rozvoja kultúry a kreatívnych odvetví v meste Košice na roky 2021-2027
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
24. Informácia o projekte „ Európske hlavné zelené mesto“
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
25. Pristúpenie mesta Košice k Dohode zelených miest (Green City Accord)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
26. Predloženie žiadostí o nenávratný finančný v rámci IROP, PO 4, Špecifický cieľ 4.3.1, za účelom realizácie projektov:
•  Revitalizácia parkov v  meste Košice;
•  Regenerácia vnútroblokov v meste Košice;
•  Prvky zelenej infraštruktúry v meste Košice a adaptácia na zmenu klímy;
•  Prvky zelenej infraštruktúry MŠ Kalinovská 9, Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
27. Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
28. Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
29. Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
30. Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky 2018
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
31. Zadanie pre Územný plán zóny „Obytná zóna Pavlova hora – Košická Nová Ves“ 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
32. Správa o činnosti ÚHA mesta Košice
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
33. Analýza stavu Verejného osvetlenia a stratégia obnovy
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
34. Financovanie opráv a rekonštrukcii ciest prostredníctvom dodávateľského úveru
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
35. Odovzdanie ciest II. a III. triedy do majetku KSK
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
36. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
37. Návrh na zmenu uznesenia MZ v Košiciach č. 462 zo dňa 24.06.2004 v časti týkajúcej sa ZŠ Trebišovská 10, Košice – aktualizácia parciel zverených do správy základnej školy
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
38. Návrh na zaradenie Centra voľného času, Fábryho 44, Košice ako súčasti Základnej školy, Fábryho 44, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
39. Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice a Slovenským zväzom cyklistiky pri zabezpečovaní organizácie medzinárodných cyklistických pretekov „Okolo Slovenska 2021“
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
40. Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1098 zo dňa 16.04.2018 v časti týkajúcej sa predmetu nájmu, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
41. Určenie spôsobu prenájmu areálu bývalej ZŠ Petzvalova 4, Košice na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
42. Prenájom pozemku v areáli ZŠ Postupimská 37 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Futbalová akadémia Benecol Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
43. Zverenie nehnuteľností – stavieb miestnych komunikácií, chodníkov a parkoviska v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
44. Odňatie pozemkov súvisiacich so stavbou Mestskej krytej plavárne zo správy Mestskej časti Košice – Staré Mesto
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
45. Prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku, parc. č. 1828 v k. ú. Furča pre vlastníka NP č. 12 spoločnosť Boldy, s. r. o. (garáž na Clementisovej č. 3)
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
46. Prevod pozemkov pod garážami v k. ú. Stredné mesto pre spoločnosť ETERNITY, spol. s r.o.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
47. Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku, parc. č. 808/5 a 808/6 v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka NP č. 1 A. N. (dvor Hlavná 55, Kováčska 16) 
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
48. Riešenie správy uzamykateľného kontajneroviska a okolitých pozemkov v lokalite Škultétyho ul. v Košiciach
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
49. Prenájom častí pozemkov  pre MČ Košice-Západ za účelom realizácie stavieb uzamykateľných kontajnerovísk v rámci projektu  „Humanizácia a uzamknutie kontajnerovísk časť F“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
50. Prenájom pozemkov, parciel registra „C“ KN č. 7085/4 – 7085/33 na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné mesto pre ich  užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
51. Prenájom pozemku v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom stavby otočky na ulici Chmeľníky
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
52. Prenájom pozemku v  k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Park na Európskej triede“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
53. Prenájom pozemkov v  k. ú. Čermeľ za účelom rozšírenia plôch potrebných pre prevádzku samotnej atrakcie - Košickej detskej historickej železnice pre Detskú železnicu Košice, občianske združenie
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
54. Prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na dobu 20 rokov pre p. K. R. a p. K. L. za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
55. Prenájom časti pozemku  pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného prepojenia chodníkom na ul. Zupkova v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
56. Prenájom častí pozemkov pre MEDICKÁ KOŠICE s.r.o. za účelom realizácie stavby „Úprava križovatky ul. Považská-Medická“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
57. Prenájom pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby: „Prepojenie Hanojskej ulice s križovatkou Ázijská trieda – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ulice“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
58. Realizácia projektu „Revitalizácia Park Narcisová“ v k. ú. Terasa – aktualizácia nájomného vzťahu
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
59. Realizácia projektu „Revitalizácia Katkin park“ v k. ú. Terasa -  aktualizácia nájomného vzťahu
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
60. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
61. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/3 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
62. Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
63. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
64. Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Sokoľ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
65. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
66. Určenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice formou zámeny pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemky v k. ú. Letná vo vlastníctve spoločností DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
67. Určenie spôsobu prevodu - nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
68. Predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto pre J. B.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
69. Predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre R. H. a manželku M. H.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
70. Rôzne
 
71. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice