Samospráva

Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022-2024

 

Návrh na zmenu VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hier - aktualizovaný návrh

Návrh na nové VZN o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice 

Návrh na nové VZN o režime užívania historickej časti mesta Košice

Návrh na zmenu VZN č. 70 O dani za užívanie verejného priestranstva 

Návrh na zmenu VZN č. 213 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach

Návrh na zmenu VZN č. 214 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach

 

Návrh na zmenu VZN č. 52 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava 

 

Návrh na zmenu VZN č. 138 O poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam

Návrh na nové VZN o zriadení Školskej jedálne, Galaktická 9, 040 12 Košice

Návrh na nové VZN o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

 

Návrh na zmenu VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice - pôvodný návrh 

Návrh na zmenu VZN č. 190 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice - aktualizovaný návrh


Stavebné povolenie (verejnou vyhláškou) podľa §66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Kolaudačné rozhodnutie časti stavebného objektu: SO - 08 Spevnené plochy (v rozsahu pre Halu 2 – 1. etapa), stavby: „Logistické haly Pereš, Košice“