Prejsť na obsah

Samospráva

Návrh na nové VZN Určenie názvu ulice „Píniová ulica“

Návrh na nové VZN Určenie názvu ulice „Hlivová ulica“

Návrh na nové VZN Určenie názvu námestia parku „Park Teodora Münstera“

Návrh na zmenu VZN č. 50 O záväznej časti územného plánu zóny Krásna nad Hornádom

 

Návrh na nové VZN o regulácii niektorých hazardných hierOznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu s názvom „SO-01 Stavebné úpravy v parteri“ - zmena dokončenej stavby bytového domu na ulici Trieda SNP č. 61, súp. č. 407 na pozemku registra KN-C parc. č. 2931, kat. územie Terasa, formou stavebných úprav administratívnych priestorov na prízemí BD v rozsahu vytvorenia dvoch nových dverných otvorov v nosných stenách hr. 150 mm so šírkou dverného otvoru 900 mm, so zmenou účelu administratívnych priestorov na 5 bytových jednotiek.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.02.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaný strategický dokument: „Územný plán zóny Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky č. 16/2023.“

Predošlá strana