Prejsť na obsah

Programové obdobie 2021-2027 UDRŽATEĽNÝ MESTSKÝ ROZVOJ

                            

 


V rámci východiskového návrhu priorít  SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, Slovensko ako členský štát EÚ definovalo päť jasných cieľov politiky súdržnosti:

 1. Inteligentnejšia Európa – inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva;
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa;
 3. Prepojenejšia Európa – mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT;
 4. Sociálnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív.

 

Prípravu a implementáciu nového programového obdobia zabezpečuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  www.mirri.gov.sk 

Základom prípravy regiónov, miest a obcí na nové programové obdobie a s tým spojené  strategické plánovanie je integrovaný prístup, ktorý bude v regionálnom rozvoji uplatňovaný prostredníctvom  integrovaných územných stratégií (IÚS), ktoré sú založené na  integrovaných územných investíciách (IÚI).

 

V rámci Programu Slovensko bola pre IÚI územia UMR Košice vyčlenená alokácia (zdroj EU) 133 801 458 EUR.

 

Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2023 – 2027 (2030)

 

Územie udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice

Územie udržateľného mestského rozvoja (UMR)  funkčnej oblasti mesta Košice je tvorené  územím mesta Košice ako jadrovým mestom a 40 navzájom katastrálne susediacimi  obcami :

Baška, Belža, Beniakovce, Bočiar, Budimír, Bukovec, Čaňa, Družstevná pri Hornáde, Geča, Gyňov, Haniska, Hrašovík, Hýľov, Chrastné, Kokšov-Bakša, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka, Košické Oľšany, Malá Ida, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný Klátov, Ploské, Rozhanovce, Sady nad Torysou, Seňa, Skároš, Sokoľ, Trebejov, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Ida, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Klátov, Zlatá Idka, Ždaňa.

UMR je nástrojom na podporu riešenia spoločných integrovaných projektov reflektujúcich potreby mestského územia a jeho susediacich obcí so zámerom ich rozvoja a znižovania regionálnych disparít územia. Pre účely UMR bola spracovaná Vstupná správa ako prvotná informácia o predpokladaných zámeroch, ktoré sa budú postupne aktualizovať. Správa bola pripravená za UMR aj pre účely rokovania vlády SR s Európskou komisiou v prebiehajúcom procese prípravy Partnerskej dohody 2021 – 2027.

Proces tvorby integrovanej územnej stratégie UMR je koordinovaný  Kooperačnou radou UMR.  

Prípravu, implementáciu a monitorovanie IÚS Košického kraja koordinuje Rada partnerstva Košického kraja:  https://ksk.prieskum.online/radapartnerstva/index.html

 

Kooperačná rada územia udržateľného mestského rozvoja funkčnej oblasti mesta Košice (KR UMR Košice)

Kooperačná rada UMR predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovaných územných stratégií a ich realizáciu v Programe Slovensko v rámci funkčného mestského územia jadrového mesta či súmestia.

Kooperačná rada UMR najmä:

 1. pripravuje, schvaľuje, riadi implementáciu, monitoruje a hodnotní IÚS UMR a časť IÚS Košického samosprávneho kraja týkajúcu sa UMR,
 2. predkladá Rade partnerstva ciele a priority pre IÚS reflektujúce špecifiká UMR, navrhuje projektové zámery a vedie zásobník projektových zámerov IÚI UMR,
 3. predkladá Rade partnerstva projektové zámery zo zásobníka projektov na zaradenie do zoznamu projektov na realizáciu ak navrhuje ich financovanie z iných zdrojov ako osobitnej alokácie fondov EÚ na podporu UMR,
 4. schvaľuje projektové zámery zo zásobníka projektov UMR na podporu z osobitnej alokácie fondov EÚ na podporu UMR. Kritériom pre výber projektového zámeru zo zásobníka projektov na podporu je disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov IÚS UMR, jeho pripravenosť, udržateľnosť a vecný a časový súlad s procesom implementácie IÚS,
 5. navrhuje vyradenie projektového zámeru zo zoznamu projektových zámerov určených na podporu v prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť vychádzajúcu z projektového zámeru na administratívne posúdenie možnosti financovania príslušnému orgánu v stanovenom termíne, môže navrhnúť a schváliť zmenu stanoveného termínu najneskoršieho začiatku realizácie projektu určeného na podporu, resp. iné zmeny v projektovom zámere zo zásobníka projektov UMR,
 6. dáva odporúčania pre zlepšenie prípravy a implementácie projektov IÚS v rámci UMR,
 7. schvaľuje správy o implementácii IÚS UMR,
 8. poskytuje súčinnosť riadiacemu orgánu pre implementáciu EFRR a MIRRI SR pri monitorovaní a hodnotení implementácie IÚS UMR,
 9. vykonáva ďalšie úlohy vo vzťahu k UMR na základe požiadavky subjektov verejnej správy a sociálno-ekonomických partnerov UMR,
 10. vypracúva štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR, vrátane jeho zmien a doplnení.
 11. môže zriadiť (resp. jej orgány môžu zriadiť) vlastné tematické pracovné skupiny. V prípade, že si nezriadi vlastné tematické pracovné skupiny, proces konzultácie integrovaných územných investícií môžu zabezpečiť tematické pracovné skupiny Rady partnerstva.