Nadácia PRO CASSOVIA


 

 
Vážení Košičania podporte košickú nadáciu 

Do zoznamu poberateľov 2% (3%) príspevku patrí aj
Nadácia PRO CASSOVIA
Chcete, aby mesto Košice bolo stále krajšie ?

Darujte 2% (3%) podiel zaplatenej dane v prospech nadácie na kultúru, národnostné menšiny, zdravie a rozvoj duchovných hodnôt človeka, vzdelávanie, záchranu a obnovu kultúrnych a historických pamiatok v meste Košice

Ďakujeme za Vašu štedrosť !

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP


ZAMERANIE NADÁCIE

Nadácia PRO CASSOVIA bola zaregistrovaná 26. augusta 1997. 

Účelom nadácie je podporovať kultúru, ľudské práva, rozvoj duchovných hodnôt, ochranu životného prostredia, aktivity občanov, občianske iniciatívy a mimovládne organizácie v oblastiach: 
- rozvoja porozumenia a spolupráce, 
- výchovno – osvetových a kultúrno-spoločenských podujatiach v uvedených oblastiach, 
- podpora obnovy a záchrany kultúrnych a historických pamiatok. 


ORGÁNY NADÁCIE

Orgánmi nadácie sú správna rada, revízor a správca.

Správna rada pracuje v zložení:

Ing. Jaroslav Polaček - člen správnej rady
Mgr. Marcel Gibóda – člen správnej rady
PhDr. Imrich Urbančík, CSc. – člen správnej rady
Ing. Ladislav Drabik, PhD. – člen správnej rady
Ing. Jozef Marko – člen správnej rady
Ing. Eva Hulmečíková – člen správnej rady
Ing. Helena Cibuľová – člen správnej rady (do 16.8.2017)
JUDr. Mária Olšavská – člen správnej rady (od 3.10. 2017)
Mgr. Milena Gašajová – člen správnej rady
MVDr. Martin Petruš - revízor nadácie
Ing. Miloslav Klíma - správca nadácie

 FINANCOVANIE NADÁCIE

Príjem do nadácie plynie z príspevkov z podielu zaplatenej dane od právnických a fyzických osôb podľa osobitného predpisu.

Nadácia každoročne oslovuje vedenia väčších podnikov, obchodných spoločností, bankových inštitúcií a poisťovní na území mesta Košice prostredníctvom žiadostí o finančný príspevok na podporu verejnoprospešného účelu. 


ČINNOSŤ A PROJEKTY, KTORÉ NADÁCIA PODPORUJE 

Hlavnou obsahovou náplňou nadácie je podpora projektov tretích osôb na území mesta Košice. Nadácia podporuje prevažne kultúrnu oblasť, sociálnu sféru, rozvoj duchovných hodnôt a ochranu historických pamiatok. Orientuje sa na deti a mládež, ktoré zmysluplne využívajú voľný čas prevažne v umeleckej oblasti. Košice sú mestom mnohých národností, z čoho vyplýva aj pravidelná podpora klubov národnostných menšín, ktoré pôsobia na území mesta a organizujú aktivity pre občanov iných národností.

Nadácia podporuje špičkové mládežnícke umelecké telesá z Košíc, ktoré na základe výnimočných výsledkov prezentujú kultúru na rôznych svetových a európskych festivaloch; projekty na podporu zdravia a projekty v sociálnej oblasti pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež a seniorov.

Nadácia PRO CASSOVIA je spoluorganizátorom Festivalu sakrálneho umenia, ktorý je ojedinelým podujatím nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Podujatie je prehliadkou sakrálneho umenia v oblasti vokálneho umenia, hudby, slova, výtvarného umenia a filmu. Mottom festivalu je ekumenizmus. V roku 2017 sa uskutočnil už 28. ročník.


CIELE NADÁCIE

Vzhľadom k rôznorodosti zamerania nadácie a v snahe zefektívniť prácu pri výbere projektov, nadácia bude podporovať projekty s obsahovým zameraním, ktoré oslovia čo najviac ľudí a budú viditeľným prínosom pre mesto Košice. 

 

Plán konania zasadnutí správnej rady v roku 2018

Termín konania zasadnutí nadácie Doručenie Žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov Najskorší termín konania podujatia zo strany žiadateľov
marec do 28. februára 2018 1. apríl 2018
september do 31. augusta 2018 1. október 2018


Žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov

K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné dokumenty:
  • zriaďovacia listina organizácie (príp. stanovy, menovacie dekréty, z ktorých je zrejmý aktuálny štatutárny zástupca),
  • potvrdenie o pridelení IČO

Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie:
  1. občianske združenia majúce v cieľoch účel nadácie
  2. fyzické osoby, ktoré sa priamo podieľajú na aktivitách súvisiacich s účelom nadácie
  3. všeobecne prospešné spoločnosti zaoberajúce sa problematikou súvisiacou s účelom nadácie
  4. iné
Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám
  • Právnické osoby musia pôsobiť v oblasti, ktorá súvisí s účelom nadácie najmenej tri roky
  • Fyzické osoby musia byť staršie ako 15 rokov


Prehľad podporených projektov v roku 2017 v celkovej výške 8 980,00 EUR:

SUBJEKT NÁZOV PODUJATIA
OZ Medzinárodná klavírna súťaž Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera Košice 2017
Agentúra Daisy, s.r.o Festival pieskových sôch 2017
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi Práca s dorastom počas letných a jesenných mesiacov
Kraso centrum Košice Športové leto v pohybe krasokorčuliarov
Zväz diabetikov Slovenska-
Základná organizácia Košice-deti
Letné potulky Košicami V.
Sláčikový orchester Musica Iuvenalis Festival sakrálneho umenia
OZ Usmej sa na mňa Hudba v tme
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety   Spevácka súťaž "O Alžbetinu ružu"
Maják nádeje Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi
Špeciálna základná škola Odborárska 2 Me som Rom
Rising, s.r.o Košické ropzrávkové Vianoce-Anjelská kapustnica
Kraso centrum Košice Veľká cena Košíc "Košická korčuľka"
 

 
Nadácia PRO CASSOVIA srdečne ďakuje všetkým dobrým ľuďom, 
priaznivcom, sponzorom a organizáciám za prejavenú priazeň a podporu jej činnosti. 
Veľmi si Vašu pomoc vážime.Váš finančný príspevok na účet nadácie pomôže zachrániť historické pamiatky v meste Košice, pomôže rozvíjať humánne ciele na poli kultúry, vzdelávania a rozvoja duchovných hodnôt. Naše mesto bude krajšie aj vďaka Vám. 

Za všetkých, ktorým pomôžeme úprimne ďakuje správna rada nadácie. 

Účet nadácie: Tatrabanka   SK29 1100 0000 0026 2675 3580 

Kontakt:


Nadácia PRO CASSOVIA
IČO: 31950710
Ing. Miloslav Klíma, správca nadácie
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
tel. č.: +421 918 937 411
email: miloslav.klima @ visitkosice.org