Prejsť na obsah

Zverejnenie výziev na výber odborných hodnotiteľov v rámci PO7 React-EU

Dovoľujem si Vás informovať, že dnes t.j. 22.10.2021 boli na webovej stránke Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

 

A)Výzva č.8/2021/PO7/ŠC7.4_ŠC7.5 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) - výzva na OH v rámci Prioritnej osi 7. REACT-EÚ, ŠC 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji a ŠC 7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji.

https://www.mpsr.sk/vyzva-c-8-2021-po7-sc7-4-sc7-5-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-nfp/1195-67-1195-17233/

 

B) Výzva č.7/2021/PO7/ŠC7.3 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)-výzva na OH v rámci Prioritnej osi 7. REACT-EÚ, ŠC 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

https://www.mpsr.sk/vyzva-c-7-2021-po7-sc7-3-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-nfp/1195-67-1195-17234/

 

C) Výzva č.6/2021/PO7/ŠC7.1_ŠC7.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) - výzva na OH v rámci Prioritnej osi 7. REACT-EÚ, 7.1 Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy a 7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

 https://www.mpsr.sk/vyzva-c-6-2021-po7-sc7-1-sc7-2-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-nfp/1195-67-1195-17235/