Prejsť na obsah

Zverejnenie a Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám

Zverejnenie a Výzva zainteresovanej verejnosti o možnosti podať písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti aj osobám podať písomnú prihlášku a verejnosti k vyjadreniu sa k začatiu konania (príloha č. 1) podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vo veci žiadosti (príloha č. 2) podanej na Slovenskú inšpekciu životného prostredia o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku "Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov" umiestnenej v areáli U. S. Steel Košice, prevádzkovateľovi - stavebníkovi ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Košice.