Prejsť na obsah

ŽST BARCA, obnova výhybiek č. 1 - 20

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E


Košice, 07.01.2021
MK/A/2021/08529


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.01.2021 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti:


„ŽST BARCA, obnova výhybiek č. 1 - 20“
MČ Košice – Barca a MČ Košice - Juh


Navrhovateľ – Železnice SR, Klemensova 8, 81361 Bratislava, predložil Okresnému úradu Košice, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer predmetnej činnosti.


Zámer je pre verejnosť k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii C-313 (referát životného prostredia a energetiky) na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. najmenej do 28.01.2021.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola týmto o zámere informovaná. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli mesta Košice a zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk ako aj zverejnením zámeru na webovom sídle MŽP SR:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia


Ing. Mária Kottferová
vedúci referátu životného prostredia
a energetiky