Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice

Na základe žiadostí príslušných mestských častí, ktoré akceptovali podnety právnických osôb, zabezpečil Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovanie dokumentácie „Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice v lokalitách Stará sečovská – Kankord, Šaca – Buzinská a Ferrocentrum".

U lokality Stará sečovská – Kankord sa jedná o zmenu funkcie záhradky na funkciu obytné plochy nízkopodlažnej zástavby.

Lokalita Šaca – Buzinská sa nachádza v priestore medzi ulicami Učňovská, Železiarenská, Buzinská a mimoúrovňovou križovatkou, územie je určené pre funkcie občianska vybavenosť a verejná zeleň. Navrhuje sa doplnenie možnosti bývania vo viacpodlažných objektoch a dostavba občianskej vybavenosti zo strany Buzinskej ulice.

U lokality Ferrocentrum sa navrhuje zmena funkcie občianskej vybavenosti na funkciu obytné plochy viacpodlažnej zástavby.

V zmysle § 22 Zákona 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov sú občania oprávnení podať k návrhu pripomienky do 30 dní počnúc dňom oznámenia, t.j. do 8.11. 2007. Pripomienky je potrebné podať písomnou formou na Útvar hlavného architekta mesta Košice, Hlavná 68, 04001 Košice alebo na Miestny úrad príslušnej mestskej časti.

Prílohy