Prejsť na obsah

Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice

Na základe žiadostí mestských častí, podnetov fyzických osôb a prehodnotenia územnoplánovacej dokumentácie obstarávateľom, zabezpečil Útvar hlavného architekta mesta Košice spracovanie dokumentácie zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda, KVP Košice a Územného plánu zóny Košice – Myslava v lokalitách Moskovská, Pri cintoríne, Pri tr.KVP, Za domom kultúry, Na Kope 2. U lokality Moskovská sa jedná o celkovú aktualizáciu Regulačného plánu, riešenie bolo preverené urbanistickou štúdiou, vrátane jej zverejnenia a prerokovania. Na základe výsledkov prerokovania bol spracovaný návrh zmien a doplnkov regulačného plánu a zároveň návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta. Riešené územie je vymedzené nasledovne: Moskovská tr.,Tr.KVP, Jasuschova ul., Klimkovičova ul., hranica MČ Myslava. Zmeny sa týkajú hlavne navrhovanej zástavby na predmetnom území, jej usporiadania, rozsahu a sprístupnenia. Lokalita Pri cintoríne územne naväzuje na lokalitu Moskovská, riešenie a prijatie zmien na týchto lokalitách sa vzájomne podmieňuje. Navrhuje sa zmena navrhovaných funkcií a usporiadania v súčasnosti nevyužívaného územia. U lokality Za domom kultúry sa navrhuje umiestnenie ihriska na ploche vymedzenej pre zeleň občianskej vybavenosti, u lokalít Pri Tr.KVP a Na Kope 2 sa navrhuje zmena dopravného sprístupnenia navrhovaných lokalít rodinných domov.

V zmysle § 22 Zákona 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov sú občania oprávnení podať k návrhu pripomienky do 30 dní počnúc dňom oznámenia, t.j. do 26.03.2008. Pripomienky je potrebné podať písomnou formou na Útvar hlavného architekta mesta Košice, Hlavná 68, 04001 Košice alebo na Miestny úrad príslušnej mestskej časti.

Prílohy