Prejsť na obsah

ZMENY A DOPLNKY ÚPN HSA KOŠICE

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E


Košice, 9.5.2008
A/2008/12744 /457

Oznamujem občanom, že dňa 6.5.2008 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente:


„zmeny a doplnky ÚPN hsa košice."


Obstarávateľ Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie") „Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice".


Oznámenie je k dispozícii k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii D – 321 každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hodiny po dobu do 26.5.2008. Oznámenie je uverejnené na internetovej stránke www.kosice.sk , v časti OBČAN- územné plánovanie.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu ŽP Košice, Adlerova 29, 040 22 Košice, do 15 dní od zverejnenia informácie o doručení zámeru, t. j. do 28.5.2008.primátor mesta Košice
v z. Mikuláš Čečko
námestník primátora mesta Košice